تفاوت‌های زبانی میان گویشوران مرد و زن ایرانی در برخی موقعیتهای تعامل مکالمه‌ای بر پایة میزان کلام (Amount of Speech)

نویسنده

چکیده

تفاوت‌های زبانی مردان و زنان در جوامع زبانی مختلف، همواره مورد مطالعة پژوهشگران و زبان‌شناسان اجتماعی قرار گرفته است و در همة این جوامع میان این دو گونة زبانی، تفاوت‌هایی مشاهده شده است. مطالعات اخیر زبان‌شناسان بر روی جوامع زبانی کشورهای صنعتی، نتایج مطالعات گذشته را مبنی بر وجود تفاوت میان رفتار زبانی مردان و زنان، مورد تأیید قرار داده است. در این مقاله که داده‌های آن بر پایة پیکرة زبانی صورت می‌گیرد، تفاوت‌های جنسیتی در تعامل مکالمه‌ای گویشوران مرد و زن ایرانی، با توجه به متغیر زبان‌شناختی(کلامی) ”میزان کلام“ و با در نظر گرفتن دو عامل ”موضوع و نسبت تعداد گویشوران مرد به زن“ مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند. پس از بررسی و تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها، تفاوت‌های قابل توجهی در توزیع الگوهای جنسیتی مشاهده می‌شود. نتایج این بررسی همچنین نشان می‌دهد که دربارة دو عامل موضوع و نسبت تعداد گویشوران، تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای میان گویشوران مرد و زن وجود دارد. گویشوران مرد و زن با توجه به موضوع و دامنة اطلاعات خود پیرامون آن، تعامل مکالمه‌ای متفاوتی از خود نشان می‌دهند و تعداد گویشوران مرد نیز بر رفتار زبانی گویشوران مرد و زن تأثیر‌گذار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This article discusses the results of a corpus-based, quantitative study which was conducted to examine gender differences in conversational interaction in Persian language. The corpus is 20:09 hours of mixed-sex conversational interactions. Amount of speech as a discourse variable was analyzed. The research reveals that statistically significant gender differences are found in the overall distribution patterns. Males do a greater share of talking than females. Gender differences between males and females on the sociolinguistic level are further examined in terms of two factors: topic and the ratio of male to female participants. The results show considerable gender differences in relation to these two factors. Males and females, based on certain topics, show different conversational interactions and the number of male participants has an effect on the language behaviour of men and women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amount of Speech
  • Conversational Interaction
  • Corpus
  • Discourse Variable
  • Genderlect
  • Iran
  • Speech Community