بررسی مقایسه‌ای مقولة ”جهت“ فعل در زبان‌های روسی و فارسی

نویسندگان

چکیده

”جهت“ فعل(?????) مقوله‌ای در دستور زبان است، که رابطة گوینده را با فاعل و مفعول فعل نشان می‌دهد.
”جهت“ فعل به دو گونه است، که در زبان فارسی آن‌ها را معلوم (?????????????? ?????) و مجهول (????????????? ?????) می‌نامند. این‌گونه افعال، هم در شکل ظاهری و هم از نظر نحوی از یکدیگر متمایزند.
افعال مجهول در زبان‌های روسی و فارسی از شکل معلوم افعال متعدی ساخته می‌شوند. در زبان روسی افزودن ادات «??» به‌افعال متعدی ??? و همچنین، شکل کوتاه صفت‌های مفعولی(????????????? ?????????)، معنای مجهول می‌دهند. جملاتی که تنها ”جهت“ فعل آن‌ها از یکدیگر متمایزند، هر دو بیانگر یک قضیه‌اند. با این تفاوت که گوینده با به‌کار بردن هر یک، گاهی روی فاعل و زمانی به‌مفعول فعل مورد نظر تمرکز بیشتری دارد. در زبان فارسی، برای ساختن افعال مجهول، به‌صفت مفعولی یکی از افعال کمکی گشتن، گردیدن و شدن را می‌افزایند. در این مقاله، وجوه تشابه و تمایز ”جهت“ فعل در زبان‌های روسی و فارسی، بررسی و تحلیل شده و در پایان نیز، نتایج این بررسی و یافته‌های نگارندگان این مقاله بازتابانده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

-