بودن یا نبودن: برای یافتن معیارهای عینی جهت ارزسیابی مهارت نگارش

نویسنده

چکیده

مهارت نگارش از جمله مهارت هایی است که در محیط آکادمیک از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. با این وجود ارزشیابی این مهارت تا حد زیادی سلیقه ای می باشد و بنابراین یافتن راهی برای ارزشیابی دقیق و عینی نگارش ضروری به نظر می رسد. تحقیق حاضر تلاشی است برای یافتن ارتبات لغات مورد استفاده در نگارش یک متن و مهارت نگارش نویسنده آن متن. در این راستا رابطه سه معیار فعل بودن، کلمات آسان پر استعمال و کلمات یک سیلابی با کیفیت نگارشی متنی که درآن استفاده شدند مورد بررسی قرار گرفتند. از این سه متغیر برای فعل بودن و کلمات یک سیلابی ضریب همبستگی منفی معنا داری مشاهده شد ولی برای لیست کلمات آسان علیرغم وجود یک ضریب همبستگی منفی این ارتباط از نظر آماری معنا دار نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Writing, in the academic realm, is ubiquitous and thus of paramount importance. Nevertheless, assessing writing suffers from lack of objectivity which warrants further studies to find some more objective way for evaluating this skill. The present study is an attempt
to investigate the probable links between the words used in a text and the mastery of its writer. Three criteria i.e. the verb to be, monosylkibic words and easy words were examined in this regard. Except for the latter for which just a trend was observed, the other two criteria showed statistically significant negative correlation coefficients with the quality of texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • assessment
  • to be
  • word selection
  • Writing