نیل به بهشت درون

نویسنده

چکیده

بسیاری از متفکران و نویسندگان رمانتیک- به رغم حساسیت بسیار و آگاهی وافی از فساد و تباهی دنیا- امیدشان را برای بازیابی بهشت از دست رفته از دست ندادند. همان بهشتی که ادمیان با هبوط آدم در مضامین مذهبی و یا با پشت سر نهادن وضعیت طبیعی و به وجود آوردن قراردادهای اجتماعی برای زندگی در وضعیت جامعه مدنی به قول روسو از دست داده بودند. سرخوردگی شدید رومانتیک ها از انقلاب فرانسه آنها را به این نتیجه رهنمون شد که در دنیایی فاسد نمی توان آرمانشهری واقهی بنیان نهاد بنانراین مصمم شدند که آرمانشهری معنوی را در وجود خود بنا نهند. در روند به انجام رساندن چنین امری بود که ایشان اسطوره های رهایی و رستگاری خود را آفریدند. این اسطوره ها تا حدی تحت تاًثیر دیدگاه های افلاطونی و همچنین اسطوره آفریده میلتون در بهشت گمشده و بهشت باز یافته بود. اما اسطوره های رومانتیک دربرگیرنده تمام انسانها نیست. سالک تنهای روسو و آلبیون بلیک و افتردینگین نوالیس انسانهای خاص و منحصر به فرد در میان ابنای بشرند که قادرند جام مقدس معنوی را در جست و جو برای نیل به اهدافشان به دست آورند. آن ها آن جام را در روح خود می یابند و از این راه پس از عمری جست و جو به آرامش خاطر نایل می شوند. بدین طریق است که بهشت از دست رفته آدم و حوا در درون انسان بازیافته می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Highly sensitive and quite aware of the corruption of the world, many romantic thinkers and writers, however, did not lose their hope for regaining what human beings had lost by the Fall in religious terms or by leaving “the state of nature” behind and making social contracts to live in “the state of civil society “ in Rousseau’s words.Romantics’ deep disillusionment with the French Revolution made them come to the conclusion that no actual Utopias would be constructed in a corrupted world, thus they became set on making some spiritual Utopias within themselves. In doing so they created their redemption myths which were somehow molded under the influence of Platonic notions and also, in the case of English rQmantics, the myth Milton had created in Paradise Lost and Paradise Regained. Those myths, however, did not embrace all human beings. Rousseau’s “solitary walker,” Blake’s “Albion,” Novalis’s Ofterdingen and Wordsworth’s “philosophic mind” are particular, exceptional humans among the whole human race who can gain a spiritual “holy grail” in their quest for self-fulfillment: they find it in their own soul, thereby attaining peace of mind after a life-long search. Hence the internalization of the paradise lost by Adam and Eve.

کلیدواژه‌ها [English]

  • incomprehensible
  • interior journey
  • intuition
  • intuitive understand-ing
  • inwardness
  • Self-development
  • Self-Realization
  • Utopia