تصویر هنددر ادبیات داستانی رود یارد کیپلینگ

نویسنده

چکیده

در حالی که ادبیات داستانی و واقعیت به طور ظریفی در هم تنیده اند خواندن اثر رودیارد کیپلینگ قرائت تازه ای از واقعیت به خواننده القا می کند. تصویر هند و خلق شخصیت هندی بر اساس پیش زمینه امپراطوری بریتانیا که از طرح ها و نقشه های معین تشکیل یافته ترسیم شده است. به عبارت دیگر، مکان خلق شده توسط ذهن نویسنده یا همان هند کاملا در چار چوب این امپراطوری جای می گیرد. آیا نقش ادبیات در این میان صرف اهداف امپریالیستی یا فراتر از آن است؟ محقق می کوشد تا شگردهای رمان نویس در جهت خلق شخصیت های قالبی و دورگه و غیره را بررسی کند. اشاره ها به متن مذکور در جهت روشن نمودن مطالب نظری به کار رفته است. شواهد بسیاری در رمان وجود دارد که نقش خیال پردازی ادبی در حفظ نظام امپریالیستی را نشان می دهد. پرداخت کیپلینگ به این موضوع به هیچ وجه آزاداندیشانه نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

While fiction and reality are delicately interrelated in literature, reality plays a special role in the final impression the reader gets after studying Kipling’s Kim. India’s image is drawn against an imperial background with well-defined designs. In other words, an India is created imaginatively which fits in with the framework of the British Empire. “Orientalisation was the result of this effort to conceive of Indian society as devoid of elements hostile to the perpetualization of British rule. . .“ This article is an attempt to study the ways and techniques exploited in this popular novel to postulate that he has not maintained an open mind on this subject. Textual reference, like the Mutiny of 1857, reinforces and documents the theoretical discussion. Such highlights in the novel provide evidence to show the role of literary imagination in maintaining the imperial system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • British Empire
  • Imperialism
  • India
  • Kim
  • orientalism
  • postcolonialism
  • Rudyard Kipling