ارزیابی واژگان: بررسی نقش پیچیدگی ساختار گرامری متن و دانش نحوی

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر به بررسی رابطه تغییرات ساختار نحوی متن، دانش نحوی، و دانش زبانی دانشجویان بر چگونگی عملکرد آنها در سه تست واژگان که تغییراتی در ساختار نحوی آنها ایجاد شده، می پردازد. تجزیه و تحلیل نتایج نشان دهنده تاًثیر معنا دار ساختار نحوی متن و سطح دانش زبانی دانشجویان بر توانایی آنها در یافتن واژه مناسب جهت تکمیل متن می باشد. همچنین رابطه دانش نحوی و عملکرد دانش جویان در تست واژگان در متن های کوتاه، ساده، و پیچیده مثبت می باشد. نتایج این مطالعه بیانگر تاثیر ساختار نحوی جمله بر معنای کلمه می باشد. بنابراین پیشنهاد می شود مدرسان زبان دانش نحوی دانش جویان را جهت کمک به آنها در استفاده از ساختار نحوی متن و درک بهتر معنای کلمات افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The present paper investigates the role of three syntactic modifications in the performances of EFL test takers on vocabulary measures across proficiency levels. It also addresses the relationship between syntactic awareness and performance on syntactically modified vocabulary tests. A proficiency test, three syntactically modified vocabulary tests, and a syntactic awareness test were administered to participants (N=1 12). The analyses of the results revealed that syntactic modification of vocabulary tests and level of language ability influence participants’ ability to restore the words that best complete the test. Moreover, it was found that syntactic awareness is positively correlated with performance on different versions of syntactically modified vocabulary tests. On the basis of the findings language teachers are advised to raise students’ syntactic awareness in order to help them use sentence context more effectively to understand the meaning of new words.

کلیدواژه‌ها [English]

  • context-dependent vocabulary tests
  • context-independent vocabulary tests
  • Language proficiency
  • syntactic awareness
  • Syntactic Complexity
  • syntactic modification