روشنگری در بوته آزمایش: نگاهی به نمایشنامه دشمن مردم

نویسنده

چکیده

درمیان آثار ایبسن که در ایران شناخته شده اند‘ دشمن مردم بیشتری خواننده و بیشتری مخاطب تلویزیونی و تئاتری را داشته است. در میان شمار زیادی از این گروه‘ گونه ای برداشت تحسین آمیز از ‹‹قهرمان›› این نمایشنامه دیده می شود که بسیار بحث انگیز است که این خود نشانگر خوانش های یک سویه نگر منتقدان یا کارگردانان این اثر است. در این گفتار‘ نویسنده سرچشمه چنین برداشتی را آرمانخواهی و قهرمان پرستی نهفته در رمانتیسیم و قهرمان پروری های ساده لوحانه می داند‘ نگرشی که ایبسن چندان به آن خوشبین نبود. به نظر نویسنده‘ ایبسن در این نمایشنامه‘ با بهره جستن از شیوه ویژه یک درام نویس نوین‘ نگاهی دوگانه به چهره های روشنگر دارد و بر نسخه هایی که آنان برای دگرگونی اجتماعی می نوشتند خرده می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Among Ibsen works known to Iranians, An Enemy of the People has attracted the vastest number of people via TV or stage performances. What is astonishing among the play's large audience is their attraction to, and praise
for, the 'hero' of the play, Dr. Stockmann. Tracing this tendency back to the
Romantic idealism, the author of this article illustrates that such a vIew was not very wholesome to Ibsen. According to the author, by deploying modern dramatic stratagems, Ibsen casts a polemical glance at the Enlightenment/modernity and its/their programs for social reform, a fact not taken very seriously among Ibsen's Iranian readership/audience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • An Enemy of People
  • Enlightenment
  • Ibsen
  • Idealism
  • Modern Drama.
  • Romanticism