در آستانه متن

نویسنده

چکیده

نخستین بندهای یک رمان یا هر اثر ادبی دیگر ، از جمله جایگاه های کلیدی متن است . آستانه قطعی ورود خواننده به دنیای تخیل و گذرگاهی بین سکوت و گفتار برای نویسنده است . منتقدان فرانسوی برای اشاره به این بخش ازاثر ، واژه incipit را به کار می برند و از دیدگاه های گوناگون به مطالعه آن می پردازند . مقاله حاضر ، پس از نگاهی کوتاه به تحول این کلمه و پیشنهاد معادلی فارسی برای آن ، اهمیت ویژه « نخستین بخش متن » را خاطر نشان می کند. سپس چگونگی تعیین حد و مرز و نقش های ویژه آن را یادآور می شود و مفاهیمی چون « ارکان اصلی دنیای تخیل »، « عناصر پیرامتن » و « قرارداد خوانش » را بررسی می کند . شایان ذکر است که درتوضیح مقوله های فوق و بررسی مفاهیم ، همواره از رمان ها و داستان های کوتاه فارسی نمونه هایی ارائه می شود تا با درک و دریافت مطالب مورد بحث ، با سهولت بیشتری میسر گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The first few paragraphs of a novel, or any other masterpiece, form one of the key elements of the text: the decisive threshold by which the reader enters the imaginary world and the author passes between silence and discourse. French critics use the term “incipit” to refer to this part and study it from different points of view. After briefly looking at the evolution of this term and putting forward a relevant Persian equivalent, this paper insists on the particular importance of “the First Part of a Text”. The paper then recalls its particular roles and how to determine its limits, as well as analyzing concepts such as “Essential Principles of Imaginary World”, “Para- Textual Elements” and “Reading Contracts”. It should be noted that some examples
of Persian novels and short stories will be cited while explaining the above topics and analyzing the said concepts in order to facilitate understanding and grasp of the subject matter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essential Principles of imaginary World
  • Incipit
  • Masterpiece
  • Para- Textual Elements
  • Reading Contract