گالیله و انتخاب زبان

نویسنده

چکیده

همگان گالیله را دانشمند علوم تجربی می شناسند . اگر چه آنچه که گالیله را شهره آفاق کرد ، همین وجه علمی اوست ، ولی باید دانست که او قبل از هر چیز ، یک ادیب بود . شناخت ادبی او باعث شده بود که وی برای انتقال یافته های خود به مردم ، زبانی را برای بیان کردن برگزینند که تا آن زمان مورد توجه قرار نگرفته بود . آنچه که در پی می آید ، در واقع تلاشی است برای کشف زبان علمی گالیله و ارتباط آن با حقیقتی علمی که گالیله در پی اشاعه آن بود . افزون بر این ، چون روشنگران قرن هیجدهم ( نظریه پردازان خردگرایی ) در بسیاری از موارد اندیشه های گالیله را سرمشق خود قرار داده بودند . در اینجا به ارتباط آنان با فرهنگ علمی قرن هفدهم نیز مورد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Galileo is the most distinguished italian intellectual figure of the 17th century. He tried to enlighten the scientific culture of Medieval ages, influeneced by Greek and Latin cultures. Contrary to the Medieval language, he dedicated himself more seriously to using a language which enabled him to communicate better with people. He chose a dialogue and a language which was neither technical nor scientific. in this article the researcher takes into account the Enlightenment Movement of the 18th century which in some respects imitated Galileo’s tradition and created a language comprehensible for people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enlightenment
  • Galileo
  • natural sciences
  • scientific language