بررسی تأثیر دستوری متقابل نهاد و گزاره در جملات روسی

نویسنده

چکیده

در زبان روسی ، وجه تمایز جمله ، به عنوان یک واحد نحوی ، از کلمه ترکیب بارخبری یا پیام آن است . نهاد و گزاره به عنوان ارکان اصلی جمله حامل این پیام هستند ، که در ساختار ظاهری جمله ، حداقل وجود یکی از آن ها ضروری است . رابطه نحوی نهاد و گزاره یعنی مطابقت در شخص ، شمار و جنس را میتوان بر حسب نوع نهاد در جمله ، تعیین نمود . چنانچه ، نهاد گرامری باشد ، رابطه مطابقت و هماهنگی برقرار است . که در این رابطه ، گزاره تابعی از نهاد است و در مقوله های گرامری جنس ، شخص و شمار از نهاد پیروی می کند . اگر نهاد این ویژگی های گرامری را نداشته باشد ، رابطه مطابقت و هماهنگی نیز میان نهاد و گزاره وجود نخواهد داشت . و چنانچه در جمله نهاد منطقی باشد ، رابطه آن با گزاره ، از نوع هدایت نحوی است . یعنی به گونه ای است که حالت گرامری نهاد را گزاره فعلی مشخص می کند و در این صورت ، نهاد تابعی از گزاره است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In Russian language, the difference between sentences as a syntactic unit depends on the combination of words, predicate or the message of it. The subject and predicate as the main structure of the sentence carries this message, which should be in the appearance of at least one of the sentences. The syntactic relation between subject and predicate can be determined by the type of subject in the sentence. If there is a grammatical subject in the sentence, the coordination and accordance relation will be in the sentence. in this relation, the predicate is a conclusion of subject and follows it in the gender, count, and person. But if the subject is not grammatical, there will be no relation between the subject and predicate. A case in which the subject is logic in a sentence, its relation with the predicate will be syntactical conduction. In this case, the predicate determines the grammatical type of subject and this time the subject follows the predicate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coordination
  • predicate
  • Russian language
  • sentence
  • subject
  • syntactical conduction
  • syntactic relation