بر سر چاه شاهین یا خرد اودین؟

نویسنده

چکیده

این مقاله جستاری است درباره سودای جاودانگی انسان. نویسنده‘ با اشاره به اسطوره ها و افسانه ها و آرا صاحب نظران‘ به بررسی این نکته می پردازد که مراد از جستجوی نامیرایی کدام است: مانایی تن یا جاودانگی جان که با عشق‘ خلاقیت‘ خرد و هنر بدست می آید؟ برای پاسخ به این پرسش ها‘ نویسنده به بررسی آثاری چون گیل گمش‘ ضیافت‘ اسطوره های اسکاندیناویایی و شماری از آثار ایرانی می پردازد. پس از آن‘ نویسنده با نگاهی تفصیلی به نمایشنامه بر سرچاه شاهین و اسطوره اسکاندیناویایی اودین دو نمونه از تلاش برای مانایی را بررسی می کند: اولی به عنوان نمونه تلاشی بیهوده برای مانایی تن و دیگری جستجویی روحانی برای مانایی جان که در قالب عشق و آفرینندگی شدنی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This article investigates humankind's search for what is generally called immortality. Exploring some of the myths and sagas among nations and highlighting the viewpoints of some wise people, the author wonders what we mean by 'immortality': physical immortality or spiritual timelessness through love, creativity, wisdom and art. To illustrate these points, the writer casts a glance at Plato, Shakespeare, Yeats, Iranian, Indian and Scandinavian myths and folklore. He, then, focuses mainly on Yeast's At the Hawk's Well and Odin's wisdom in Scandinavian sagas: the former as an example of foolish search for physical immortality and the latter as an instance of quest for timelessness through love and creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • At the Hawk's Well P anchatantara
  • Creativity
  • Immortality
  • Love