کمدی الهی و منطق الطیر : نگاهی به تفاوت ها و شباهت ها

نویسندگان

چکیده

هدف ادبیات تطبیقی همواره آن بوده است تا با نگاهی فراگیر به آثار هنری فرهنگ های گوناگون ، راهی برای درک ژرف تر همگونی های آثار ادبی بیابد . آنچه در این مقاله ارائه می شود ، تلاشی در اثبات این باور است که بررسی تفاوت ها و همدوشی آن با شباهت های موجود در کمدی الهی دانته و منطق الطیر عطار ، درک بهتری از این دو اثر جاویدان ارائه می کند . دیدگاه های ارائه شده در این مقاله ، صرفاً محدود به مضامین پرداخته شده در این دو اثر نیست ، بلکه همزمان با بررسی محتوی این آثار تلاش بر آن بوده است تا با پژوهشی در شیوه روایت و نگارش و در نهایت با بررسی زبان این دو اثر منظوم نگاهی به فراسوی چالش های محتوایی این دو شاهکار ادبی داشته باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Comparative Literature, with an encompassing view to all literary works of different cultures, has always endeavored to credit a deep common understanding among different literary works. The present study is an attempt to put to practice this idea by referring to both the similarities and differences in The Divine Comedy by Dante and Mantegh-o-Teir by Atar. The discussions presented are not restricted to the themes only, but have attempted to expose the other elements of these masterpieces like the style, narration and typical language-in-use so that, with recourse to form, it could
offer a better vision beyond the horizon of content-saturated challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Difference
  • journey
  • Mantegh-o-Teir
  • Mysticism
  • Narration
  • Similarity
  • The Divine Comedy