رده بندی خصوصیات اصوات زبان روسی وتوصیف حیطه های کاربردی آن

نویسنده

چکیده

آواشناسی بخشی از زبان شناسی است که به بررسی اصوات زبان در جریان گفتار می پردازد. حیطه اصوات و گفتار زبان‘ جوهر و اصل آن محسوب می شود. به همین علت است که آواشناسی جایگاه مستقلی در زبان شناسی دارد. از موضوعات مهم مورد تحقیق در آواشناسی روسی‘ بحث درباره اصوات (pe?? (3ByK? به کار گرفته شده در زبان‘ از دو جنبه مختلف است‘ یعنی از نظر فیزیکی و از نقطه طرز ادای آنها. از وظایف مهم دیگر آواشناسی‘ تعیین دقیق اصوات و واج های زبان و تبیین چگونگی روند تغییرات آن در مقایسه با گذشته و بیان علل فرآیندهای در زمانی یا همزمانی آنهاست. در این مقاله به چگونگی بررسی اصوات زبان روسی در ابعاد شنیداری (آکوستیکی) و گفتاری (فیزیولوژیکی) به سبک همزمانی پرداخته می شود. با این حال به واسطه ارتباط نزدیک اصوات با نظام صوتی زبان در مواردی نیز برای تبیین‘ مقایسه و تمایز صوت از واج‘ ناچار مواردی از مشخصه های واج‘ عنوان می شود. نکته مهمی که این مقاله به آن پرداخته است‘ تفکیک مقوله آواشناسی (?oHeT?Ka) از واج شناسی (?oHo?or??) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Phonetics is a branch of linguistics which probes into the audio- sections of language. This area of language is an important concept in the construction of a language; therefore Phonetics has an independent identity
in the Field of linguistics. Amongst important research issues in Russian Phonetics, Classification of sound system characteristics is very important. Therefore, it is obvious that more general topics in linguistics like tense and clauses require the application of Phonetics. One of the important Functions
of the latter is to determine precisely the phoneme of language, process of
change as compared to the past, and explanation of how changes have come about. The Phonetics of language can be evaluated from three dimensions¬physical set up and its application towards usage in the structural system of a language. This paper endeavors towards cJassification of Russian sound system characteristics and it's application and a special focus on phonological aspects of this language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phoneme
  • Phonetics
  • pronounciation
  • Sounds
  • Speech