مقایسه مشخصه های زبرزنجیری در زبان های فارسی و ژاپنی

نویسنده

چکیده

در زبان شناسی مقابله ای اعتقاد بر این است که ساخت ها و الگوهای زبان مادری فراگیران ، در روند یادگیری زبان خارجی اثر گذارند و منشأ بسیاری از خطاهای زبانی به شمار می روند . از این رو آگاهی های حاصل از مقابله ساخت های دو زبان ، به دست اندرکاران آموزش زبان خارجی و افرادی که متون و مطالب درسی را تهیه می کنند کمک می کند تا هم بطور مستقیم و هم غیر مستقیم تفاوت های دو زبان را به فراگیران یادآور شوند و آن ها را نسبت به خطاهای زبانی که بطور ناخودآگاه مرتکب می شوند آگاه کنند . هم چنین با استفاده از داده های حاصل از مقابله زبان ها معلمان زبان های خارجی می توانند در تمرین هایی که برای فراگیران د رنظر می گیرند بر مشخصه های زیر زنجیری دو زبان فارسی و ژاپنی اختصاص دارد . در این پژوهش ، نویسنده می کوشد بر اساس مراحل کار در زبان شناسی مقابله ای ابتدا مشخصه های زیر زنجیری را در زبان های فارسی و ژاپنی توصیف کرده و سپس ضمن مقایسه آن ها پیش بینی هایی را درباره مشکلات دانشجویان فارسی زبان در یادگیری تلفظ و گفتار زبان ژاپنی انجام دهد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Contrastive Linguistics maintains that students of foreign languages make certain systematic errors in the process of learning that are the result of the interference of structures and patterns of their mother tongue. Comparing and contrasting languages, therefore, will help language teachers and those developing teaching materials to draw the student’s attention to differences
between the two languages and make them aware of the errors they make unconsciously in the process of learning. Moreover, using data gathered through contrasting languages or their subsystems, foreign language teachers will be able to put emphasis on those linguistic features which are different in the two languages. This study aims at contrasting suprasegmental features of Persian and Japanese languages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intonation
  • mora
  • Rhythm
  • Stress
  • suprasegmental features
  • Tone
  • vowel and consonant length