پژوهشی بر عنصر پیرنگ

نویسنده

چکیده

طرح یا پیرنگ یکی از عناصر پویا و زنجیره ای قصه ، نمایشنامه و شعر ( روایی) است . عناصر روایت وقتی پویایند که جزیس از پیرنگ روایت باشند . از میان عناصر گوناگون روایت بیرنگ اساسی ترین و با ثبات ترین عنصر آن است .
هر سکانس و هر بخش روایت دارای بیرنگ است که خود شامل آغاز ، میانه و پایان است . در حقیقت ، یکی از دلایلی که روایت ها همواره خوشایند مردم بوده اند ، آراستگی و نظم و ترتیب درونی آن هاست . خواننده یک روایت انتظار دارد بعد از به پایان رساندن آن به حالت تعادل و آرامش فکری برسد . شاید بتوان گفت هر روایتی که چنین احساسی را در خواننده بیدار کند ، دارای پیرنگ است . بدین منظور ابتدا سعی می کنیم پاسخی برای این پرسش بیابیم : چگونه می توان به روشی منطقی و علمی پیرنگ را در روایت یافت و آن را ارزیابی کرد ؟ و آن گاه با بررسی دو اثر از صمد بهرنگی ایده آل را دارند ؟ آیا این دو اثر روایت هستند ؟ اگر پاسخ منفی است ، به چه دلیل ؟ در واقع ، هدف نگارنده ، به نوعی ، نشان دادن قواعد ساده ای است تا خواننده بتواند به کمک آن بیرنگ داستان را پیدا کند . همانطور که چامسکی نشان داد که چگونه جمله های پیچیده از جمله های ساده نتیجه می شوند ، در رابطه با روایت هم می توان این اصل را بکار برد . و در این جا ما نشان خواهیم داد که چگونه می توان از ساختارهای پیچیده یک متن به اجزاء ساده آن رسید .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Plot is one of the chainlike and dynamic elements of story, drama and poetry. The elements of story are dynamic when they are part of the plot. Among the different aspects of narration, plot is one of the most important and also the most constant one.
The purpose of the writer is to represent some simple rules by the help of which the reader could identify the plot. For this purpose, language as a communicative medium is used, because language is the basis of the formation of story and its structures. in fact, it is the language which is seen everywhere in the story and linguistic discussions are applied to narration.
Chomsky proved that complicated sentences or structures are derived from simple ones and this principle is also used in narration. it will also be shown how it is possible to go from the complicated structures of a text to its simple elements, i.e. only to the elements of the plot.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evolution
  • field of action
  • final part
  • Function
  • middle part
  • Narration
  • Occurrence
  • Plot
  • primary part
  • Structure