نمایه نویسندگان

آ

ا

 • احمدی، مریلا استفاده از واژه های اضافی در ساختار جملات مرکب شفاهی [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • احمدزاده، شیده تخریب سبک پترارکیسم در ترانه ها و غزلیات جان دان [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • اسفندی، اسفندیار نظریه هرج و مرج به عنوان الگوی انتقادی و باز نمودی: [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • الدین، حسین پیر نجم کنراد در آثار ادوارد سعید [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • الهی، علی فیض روش های مورد استفاده در کتب آموزش زبان اسپانیایی به خارجی ها [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • الهى، على فیض ترجمهء عملی یا تجربی: نقش تئوری ها! ترجمه در آموزش ترجمه شناسی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • انوشیروانی، علیرضا تعادل واژگانی در ترجمة متون دینی : چالش ها و راهکارها [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • انوشیروانى، علیرضا تأویل نشانه شناختی ساختارگرای شعر "زمستان " [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • اول، علی مداینی گروه های اسمی روسی با معنای مکان و زمان درحالت اضافی و معادل های آنها در زبان فارسی [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • اول، على مداینى بررسی ساختارهای تک عضوی فعلی زبان روسی در مقایسه با ساختارهای دو عضوی و نحوهء بیان آن ها در زبان فارسی [دوره 10، شماره 25، 1384]

ب

 • بیات، علی بررسی اصطلاحات ادبی اردو [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • بیاد، مریم هنر کمدی شکسپیر [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • بیاد، مریم تفاوت بین قهرمانان داستانی زن و مرد در آثار توماس هاردی [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • بیاد، مریم خوانش روایت: لزوم استفاده از کانون سازی درروایت داستانی [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • بخش، علیرضا فرح برداشت تی. اس. الیوت از شعر آزاد [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • بونین، ایوان زندگی و مرگ در داستان آقایی از سانفرانسیسکو اثر ایوان بونین [دوره 10، شماره 28، 1384]

پ

 • پروان، حسن هنر و طبیعت از نظر یوهان لودویک تیک با نگاهی به رمان سفرها ی فرانتیس اشترن، بالد [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • پزشکی، هما لسان تقابل ساختارهای شرطی فرانسه – فارسی [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • پناه، شیوا کیوان راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری لغت در رشته های زبان [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • پور، علیرضا ولی ویژگی های واج از دیدگاه مکاتب واج شناسی مسکو و پترزبورگ و مقایسة اجمالی با مطالب موجود در فارسی [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • پور، علیرضا ولی جانشینی شکل زمان گذشته افعال به وسیلة اشکال دیگر(زمان افعال) در زبان روسی معاصر [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • پور، مرضیه یحیی زندگی و مرگ در داستان آقایی از سانفرانسیسکو اثر ایوان بونین [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • پور، مرضیه یحى بررسی داستان های اولیهء چخوف " مرگ کارمند، "چاق و لاغر"، "بوقلمون صفت" [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • پورنیا، یداله رابطه بین خطر پذیری و پیچیدگی نحوی و صحت گرامری در نگارش توصیفی و توضیحی دانشجویان ایرانی سطح متوسط رشتة زبان انگلیسی [دوره 10، شماره 27، 1384]

ت

 • تیرادو، رافائل گوسمان بررسی مقایسه ای جملات مرکب وابسته با معنای علت در زبان های روسی واسپانیایی رافائل گوسمان تیرادو [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • تیلمى، فهیمه خلیلى تحلیل روانشناختی شخصیت های بوف کور [دوره 10، شماره 25، 1384]

ج

 • جمشیدیان، توران کاربرد حرف تعریف توسط زبان آموزان خارجی: ایها م در مقابل معرفه [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • جوان، محمود بررسی ترجمهء لغات و اصطلاحات اسلامی (فارسی- فرانسه) [دوره 10، شماره 23، 1384]

ح

 • حدادى، محمدحسین کمدی- تراژدی در نمایشنامهء فیزیکدان ها: راهکاری برای نیل به اهداف انسانی در جامعهء مدرن امروزی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • حسینی، امیر مقایسة جملات بدون شخص در زبان روسی و فارسی [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • حقانى، نادر مهارت پنجم [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • حقانى، نادر شیوهء انتقالی در بستر آموزش الکترونیکی " [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • حقانى، نادر شیوهء یادگیری مستقیم در بستر آموزش الکترونیکی " [دوره 10، شماره 23، 1384]

خ

 • خرویلا، انریکه کرو بررسی مقایسه ای جملات مرکب وابسته با معنای علت در زبان های روسی واسپانیایی رافائل گوسمان تیرادو [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • خطاط، نسرین دخت فرانسیس پونژ در هزار توی شئی و واژه [دوره 10، شماره 26، 1384]

د

 • دادور، ایلمیرا ایده الیسم انتزاعی در دن کیشوت و دایی جان ناپلئون [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • دادور، ایلمیرا رویین تنی و نامیرایی در ادبیات داستانی [دوره 10، شماره 24، 1384]

ذ

ر

 • رضایى، عباسعلى اضطراب آزمون و راهبردهای مقابله با آن [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • رهبری، مهناز جانشینی شکل زمان گذشته افعال به وسیلة اشکال دیگر(زمان افعال) در زبان روسی معاصر [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • روحی، افسر نقش فکر کردن در مورد محتوا و ساختار زبان بر روانی و صحت گفتار فراگیران زبان دوم افسر روحی [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • روستا، مریم حق خانه برناردا آلبا: تقابل سنت با آزادی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • روستا، مریم حق زن وادبیات در آمریکای لاتین [دوره 10، شماره 28، 1384]

ز

 • زاده، آذین حسین کاوش اونوماستیک در ادبیات معاصر ایران [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • زاده، آذین حسین ادبیات اخلاق گرایی ایران و فرانسه‘ باوراندن یا مجاب کردن؟ روایت شناسی گفتمان استدلالی در متون اخلاقی [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • زینالی، بهرام جایگاه چخوف در ادبیات جهان [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • زهرایی، سید حسن تعبیر اصطلاح ضمیر در زبان روسی [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • زهرایی، سید حسن بررسی اشتباهات گفتاری در رسانه های جمعی روسی زبان ایرانی [دوره 10، شماره 29، 1384]

ش

 • شاهوردیانی، ناهید شخصیت های ابالدیا در جستجوی رهایی [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • شعیرى، حمیدرضا مطالعهء فرایند تنشی گفتمان ادبی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • شفقى، مریم مقایسهء روابط نحوی و نحوهء بیان آن در زبان های فارسی و روسی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • شهپرراد، کتایون اسطوره و اسطوره زدایی در آزاده خانم و نویسنده اش یا آشویتس خصوصی دکتر شریفی(چاپ دوم) [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • شومن، ارلت جهت یابی ادبیات نوین از دیدگاه ادبیات تطبیقی [دوره 10، شماره 26، 1384]

ص

ع

 • عطایی، محمود رضا تأثیر عدم تجانس سنی زبان آموزان انگلیسی بر بکار گیری راهکارهای ارتباطی [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • علوی، سید محمد راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری لغت در رشته های زبان [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • علوی، فریده درجستجوی هویت خویش در جویندة طلا [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • علوی، فریده مضمون زمان ازمنظر شعرای فرانسوی قرن نوزدهم میلادی [دوره 10، شماره 28، 1384]

غ

 • غلامی، حسین راجع به برخی اشتباهات مرسوم زبان آموزان ایرانی در گفتار روسی [دوره 10، شماره 29، 1384]

ف

ق

ک

 • کیا، رضا مقدم مقایسهء جنبه هایی از ساخت صوتی زبان فارسی و ژاپنی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • کیانی، غلامرضا رابطه بین خطر پذیری و پیچیدگی نحوی و صحت گرامری در نگارش توصیفی و توضیحی دانشجویان ایرانی سطح متوسط رشتة زبان انگلیسی [دوره 10، شماره 27، 1384]

گ

ل

 • لی، یحیی قلیچ تأثیر عدم تجانس سنی زبان آموزان انگلیسی بر بکار گیری راهکارهای ارتباطی [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • لسانی، حسین بررسی واژه های شبه گزاره در زبان روسی و طرز بیان آن در زبان فارسی [دوره 10، شماره 28، 1384]
 • لسانی، حسین مقایسة تکواژ ریشه در زبان روسی و فارسی [دوره 10، شماره 29، 1384]
 • لسانى، حسین مقایسهء روابط نحوی و نحوهء بیان آن در زبان های فارسی و روسی [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • لسانى، حسین مقایسهء نقش های اسم در زبان های فارسی و روسی [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • لسانى، حسین مقایسهء ساختار معلوم و مجهول (جهت فعل) در زبان روسی و فارسی [دوره 10، شماره 23، 1384]

م

 • مجیدنعمتى، تأثیر منفی زبان انگلیسی بر زبان فارسی از طریق ترجمه های غلط و متون مطبوعاتی [دوره 10، شماره 23، 1384]
 • محمدی، محمد جواد تاریخ و جامعه در مکافاتهای ویکتور هوگو [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • میرعمادى، سیدعلى سکون ساختاری، تموج تفسیری و سطح توصیف آن [دوره 10، شماره 25، 1384]
 • مرندی، سید محمد نجات تالابا و پایداری گفتمان شرق شناسی [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • مطهر، جان اله کریمى بررسی داستان های اولیهء چخوف " مرگ کارمند، "چاق و لاغر"، "بوقلمون صفت" [دوره 10، شماره 24، 1384]
 • معرفت، حمیده نقش فکر کردن در مورد محتوا و ساختار زبان بر روانی و صحت گفتار فراگیران زبان دوم افسر روحی [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • مقدادی، بهرام فرادستان و دلالت های فلسفی آن در آثار کرت وونه گات [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • مقدم، آژیده مفاهیم و عملکردهای حالت صرفی "رایی accusative" در زبان پارسی باستان [دوره 10، شماره 23، 1384]

ن

 • نجومیان، امیر علی شاعرانگی فضا در صد سال تنهایی [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • نعمتی، فاطمه خوانش روایت: لزوم استفاده از کانون سازی درروایت داستانی [دوره 10، شماره 27، 1384]

و

 • وحیدی، ثریا راهبردهای کنشی زبان آموزان در آزمون کلوز [دوره 10، شماره 27، 1384]

ه

 • هزاوه، فتانه سجادی تأثیر گزینه های معیوب بر واحد آزمون چند گزینه ای و ویژگی های آن [دوره 10، شماره 27، 1384]
 • همپارتیان، آناهید فرانسیس پونژ در هزار توی شئی و واژه [دوره 10، شماره 26، 1384]
 • هنرور، مریم مقایسة جملات بدون شخص در زبان روسی و فارسی [دوره 10، شماره 29، 1384]

ی