نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آخر ین آثار فلسفهء آزادی در آخرین آثار داستایفسکی [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • آرارات یوسف در کوه آرارات [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • آزا دی زن از دیدگاه علامه اقبال لاهوری [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • آزمون تولید محور اثر و پی آمد کلاس های آمادگی بر روی نمرات توفل وتست های کاربردی [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • آزمون زبان راهبردهای تست و کنش دانشجویان در آزمون های سنجش یادگیری [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • آزمون های کار محور اثر و پی آمد کلاس های آمادگی بر روی نمرات توفل وتست های کاربردی [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • آمو زش آموزش ترجمه: زبان آموزی یا مترجمی [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • آموزش زبان روش دستور- ترجمه در بستر آموزش الکترونیکی [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • آموزش زبان مختصات برنامهء نوین رشتهء مترجمی زبان آلمانی [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • آنالیز متن تجزیه و تحلیل اصطلاحات برای استفاده در ترجمه ماشینی [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • آندره ژید آندره ژید و قصه های آیینه وار [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • آواشناسی بررسی هجا در زبان ایتالیایی [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • آوا شنا سی مفاهیم اصلی نحو و واحدهای تشکیل دهنده آن در زبان معاصر و ادبی روسی [دوره 9، شماره 19، 1383]

ا

 • ابالدیا بررسی نقش اشیاء در نمایشنامه های رنه دو ابالدیا [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • ابزارهای دستوری بررسی ماهیت معنای دستوری در علم صرف روسی [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • ابلیس جنایت و مکافات در نمایشنامة ملکه اثر جان وبستر [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • اتوفیکسیون حسب حال نویسی تخیلی [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • اجباری بررسی ماهیت معنای دستوری در علم صرف روسی [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • احساسات متناقض اهمیت و دلالت موضوعی مرگ در آثار جان کیتس [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • ا د ات نفی روش های بیان نفی در زبان روسی [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • ادبیات تطبیقی از ادبیات تطبیقی [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • ادبیات جنگ ارنست یونگر و ادبیات جنگ [دوره 9، شماره 18، 1383]
 • ادبیات روسیه بررسی نقش ترجمه و ادبیات ترجمه ای در توسعهء ادبیات روسیه (تحلیل موردی تأثیر ترجمهء قرآن در مضامین اشعار آلکساندر پوشکین) [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • ادبیات فرانسه آندره ژید و قصه های آیینه وار [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • ادبیات فرانسه اسطوره ایران دلفریب در ادبیات فرانسه قرن هجدهم [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • ادبیات قرن20 حسب حال نویسی تخیلی [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • ادبیات همگانی از ادبیات تطبیقی [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • ادبیات واقع گرا مفاهیم ادبیات واقع گرایی [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • ادوارد سعید زندگی بعد از پسامدرنیسم و تحلیل کانترا پانتال متن [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • ایران اسطوره ایران دلفریب در ادبیات فرانسه قرن هجدهم [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • ارائه محتوا قابلیت های بستر الکترونیکی در آموزش (زبان) [دوره 9، شماره 18، 1383]
 • ارتباط بررسی راهکارهای افزایش مهارت خواندن [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • ارتباط بلاغی کارآیی پروتکل کلامی در بررسی روایی سازه تست زبان [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • ارتباط نحوی بررسی مقایسه ای قید در زبان های روسی و فارسی [دوره 9، شماره 18، 1383]
 • ارزش گفتمان تبلیغاتی: محل تعامل کلمه و شیء [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • ازدواج یوسف در کوه آرارات [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • اسطوره ایرانی اسطوره ایران دلفریب در ادبیات فرانسه قرن هجدهم [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • اسلام زن از دیدگاه علامه اقبال لاهوری [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • اسلام فلسفة سارازن ها د ردایرة المعارف: تصویری شکوهمند [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • اشیاء در تئاتر بررسی نقش اشیاء در نمایشنامه های رنه دو ابالدیا [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • ا شتقاق ریشه شناسی و دانش ساخت واژه و تأثیر آن بر یادگیری و توسعهء واژگان زبان انگلیسی [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • اصطلاح شناسی تجزیه و تحلیل اصطلاحات برای استفاده در ترجمه ماشینی [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • اعجاب انگیزی عناصر ساختاری قصه و افسانه [دوره 9، شماره 18، 1383]
 • ا فسانه عناصر ساختاری قصه و افسانه [دوره 9، شماره 18، 1383]
 • افسانهء مفتش بزرگ فلسفهء آزادی در آخرین آثار داستایفسکی [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • افسانه ها اسطوره ایران دلفریب در ادبیات فرانسه قرن هجدهم [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • ا قبال زن از دیدگاه علامه اقبال لاهوری [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • اقتباس از واژه به مفهوم: اقتباس یا ترجمه ادبی [دوره 9، شماره 18، 1383]
 • الگوی ساختاری کمینه بررسی ساختار معنایی جمله در زبانشناسی روسی [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • انتخاب متن بررسی راهکارهای افزایش مهارت خواندن [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • ا ینتر نت روش دستور- ترجمه در بستر آموزش الکترونیکی [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • انتزاعی بررسی ماهیت معنای دستوری در علم صرف روسی [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • انتقام جنایت و مکافات در نمایشنامة ملکه اثر جان وبستر [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • انواع آموزش قابلیت های بستر الکترونیکی در آموزش (زبان) [دوره 9، شماره 18، 1383]
 • اوج روایی ویژگی ها و راهبردهای نگارش داستان کوتاه [دوره 9، شماره 17، 1383]

ب

 • بایرن زندگی بعد از پسامدرنیسم و تحلیل کانترا پانتال متن [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • بازخورد آزمون در آموزش زبان اثر و پی آمد کلاس های آمادگی بر روی نمرات توفل وتست های کاربردی [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • بازخورد گفتاری باز خورد گفتاری در کلاس نگارش [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • بازخورد نوشتاری باز خورد گفتاری در کلاس نگارش [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • بازنمایی زندگی بعد از پسامدرنیسم و تحلیل کانترا پانتال متن [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • بافت جمله ویژگی های معنایی پیشوندهای روسی و توصیف آنها [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • بحث های گرایش از ادبیات تطبیقی [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • بی خدایی مفاهیم ادبیات واقع گرایی [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • بر نامه آموزش ترجمه: زبان آموزی یا مترجمی [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • برنامهء در سی مختصات برنامهء نوین رشتهء مترجمی زبان آلمانی [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • برنامه نویسی تجزیه و تحلیل اصطلاحات برای استفاده در ترجمه ماشینی [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • بسترهای آمر زش قابلیت های بستر الکترونیکی در آموزش (زبان) [دوره 9، شماره 18، 1383]
 • بسط مطلب کارآیی پروتکل کلامی در بررسی روایی سازه تست زبان [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • بیما ری اهمیت و دلالت موضوعی مرگ در آثار جان کیتس [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • بی معنایی خنده در تئاتر [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • بند تجزیه و تحلیل مقابله ای "ساخت بیان گونگی " بند درمتون نوشتاری تشریحی انگلیسی و فارسی و اثرات احتمالی آن در آموزش زبان انگلیسی [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • بن فعل مقایسه جملات بی شخص در زبان روسی و فارسی [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • بورژوازی ارنست یونگر و ادبیات جنگ [دوره 9، شماره 18، 1383]

پ

 • پارسر نارسایی های لغت نامه های روسی به فارسی چاپ ایران [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • پذیرش استدلال کارآیی پروتکل کلامی در بررسی روایی سازه تست زبان [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • پردازش اطلاعات اهمیت تطبیق معنایی و ساختاری کلمات در هنگام ترجمه و تالیف لغت نامه [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • پردازش واژگان نارسایی های لغت نامه های روسی به فارسی چاپ ایران [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • پرسشنامه راهبردهای تست و کنش دانشجویان در آزمون های سنجش یادگیری [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • پسوند بررسی مقایسه ای قید در زبان های روسی و فارسی [دوره 9، شماره 18، 1383]
 • پسوند غیرفعلی توصیف نظام ضمایر شخصی در زبان فارسی با نگاهی همسان در زبان آلمانی [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • پسوند فعلی توصیف نظام ضمایر شخصی در زبان فارسی با نگاهی همسان در زبان آلمانی [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • پسوند فعلی و غیر فعلی توصیف نظام ضمایر شخصی در زبان فارسی با نگاهی همسان در زبان آلمانی [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • پیشرفت فلسفة سارازن ها د ردایرة المعارف: تصویری شکوهمند [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • پیشوند بررسی مقایسه ای قید در زبان های روسی و فارسی [دوره 9، شماره 18، 1383]
 • پیشوند چکونگی بیان معانی پیشوندهای فعلی روسی در زبان فارسی [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • پیشوند ویژگی های معنایی پیشوندهای روسی و توصیف آنها [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • پوشکین بررسی نقش ترجمه و ادبیات ترجمه ای در توسعهء ادبیات روسیه (تحلیل موردی تأثیر ترجمهء قرآن در مضامین اشعار آلکساندر پوشکین) [دوره 9، شماره 16، 1383]

ت

 • تاریخ آموزش زبان های خارجی پیشینهء آموزش زبان خارجی [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • تأسی از قرآن بررسی نقش ترجمه و ادبیات ترجمه ای در توسعهء ادبیات روسیه (تحلیل موردی تأثیر ترجمهء قرآن در مضامین اشعار آلکساندر پوشکین) [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • تجزیه و تحلیل اندرو موشن شهریار شاعران معاصر انگلستان: بررسی شعر "نامه " [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • تجزیه و تحلیل گفتمان تجزیه و تحلیل مقابله ای "ساخت بیان گونگی " بند درمتون نوشتاری تشریحی انگلیسی و فارسی و اثرات احتمالی آن در آموزش زبان انگلیسی [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • تحلیل فلسفهء آزادی در آخرین آثار داستایفسکی [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • تحول معنایی تشتت معنایی واژه های "عنبر" و "کهربا" در زبان های اروپایی [دوره 9، شماره 18، 1383]
 • تحول واژگانی تشتت معنایی واژه های "عنبر" و "کهربا" در زبان های اروپایی [دوره 9، شماره 18، 1383]
 • تداخل زبان مادری تداخل زبان مادری در گفتار روسی دانشجویان ایرانی (اولین تجربه برطرف کردن تداخل زبان مادری) [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • ترجمه اندرو موشن شهریار شاعران معاصر انگلستان: بررسی شعر "نامه " [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • تر جمه از واژه به مفهوم: اقتباس یا ترجمه ادبی [دوره 9، شماره 18، 1383]
 • تر جمه بررسی نقش ترجمه و ادبیات ترجمه ای در توسعهء ادبیات روسیه (تحلیل موردی تأثیر ترجمهء قرآن در مضامین اشعار آلکساندر پوشکین) [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • ترجمه ماشینی تجزیه و تحلیل اصطلاحات برای استفاده در ترجمه ماشینی [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • ترس دیدگاه های روانشناسانه درگرادیوا و عروسک پشت پرده [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • تصاویر اسطوره ایران دلفریب در ادبیات فرانسه قرن هجدهم [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • تصر یف ریشه شناسی و دانش ساخت واژه و تأثیر آن بر یادگیری و توسعهء واژگان زبان انگلیسی [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • تضاد خنده در تئاتر [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • تعارضات روا نی توصیف شخصیت ها در داستان های اشتفان تسوایگ [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • تعارف مطالعه و مقایسه اجتماعی – پراگماتیک تعارف [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • تعارفات ظاهری مطالعه و مقایسه اجتماعی – پراگماتیک تعارف [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • تعامل باز خورد گفتاری در کلاس نگارش [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • تعامل گفتمان تبلیغاتی: محل تعامل کلمه و شیء [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • تعدیل زبان از واژه به مفهوم: اقتباس یا ترجمه ادبی [دوره 9، شماره 18، 1383]
 • تعلیم زن از دیدگاه علامه اقبال لاهوری [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • تفسیر اندرو موشن شهریار شاعران معاصر انگلستان: بررسی شعر "نامه " [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • تک گویی درونی مفاهیم ادبیات واقع گرایی [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • تک گویی ذهنی روش روایت با راوی شخصی [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • تکوین فکری فلسفهء آزادی در آخرین آثار داستایفسکی [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • تمر ین ترجمه مختصات برنامهء نوین رشتهء مترجمی زبان آلمانی [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • تمرین ترجمه روش دستور- ترجمه در بستر آموزش الکترونیکی [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • تناقض سن ژون پرس در مسیر رهایی [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • توانش زبالن اثر و پی آمد کلاس های آمادگی بر روی نمرات توفل وتست های کاربردی [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • توصیف ویژگی های معنایی پیشوندهای روسی و توصیف آنها [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • توصیف نقش روایی توصیف و خیالپردازی فضا نزد گوستاو فلوبر [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • توفان و طغیان بررسی درام تاریخی و سیر تحول آن در ادبیات آلمان [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • تئاتر فرانسه بررسی نقش اشیاء در نمایشنامه های رنه دو ابالدیا [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • تئاتر معاصر بررسی نقش اشیاء در نمایشنامه های رنه دو ابالدیا [دوره 9، شماره 21، 1383]

ج

 • جان وبستر جنایت و مکافات در نمایشنامة ملکه اثر جان وبستر [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • جرم جنایت و مکافات در نمایشنامة ملکه اثر جان وبستر [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • جستجو نقش روایی توصیف و خیالپردازی فضا نزد گوستاو فلوبر [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • جملات بی شخص و باشخص مقایسه جملات بی شخص در زبان روسی و فارسی [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • جملات معلوم و مجهول معلوم یا مجهول؟ عوامل مؤثر در انتخاب ساختار جمله در زبان دوم [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • جملات منفی روش های بیان نفی در زبان روسی [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • جملهء درونمایه تجزیه و تحلیل مقابله ای "ساخت بیان گونگی " بند درمتون نوشتاری تشریحی انگلیسی و فارسی و اثرات احتمالی آن در آموزش زبان انگلیسی [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • جنگ جهانی ا ول ارنست یونگر و ادبیات جنگ [دوره 9، شماره 18، 1383]
 • جوهر سن ژون پرس در مسیر رهایی [دوره 9، شماره 21، 1383]

چ

 • چند آوایی چند آوایی در متون داستانی [دوره 9، شماره 16، 1383]

ح

 • حالت صرفی حالت و معنای حالت در زبان روسی [دوره 9، شماره 18، 1383]
 • حالت معنایی حالت و معنای حالت در زبان روسی [دوره 9، شماره 18، 1383]
 • حدیث نفس توصیف شخصیت ها در داستان های اشتفان تسوایگ [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • حرف اضافه تداخل زبان مادری در گفتار روسی دانشجویان ایرانی (اولین تجربه برطرف کردن تداخل زبان مادری) [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • حروف اضافه چکونگی بیان معانی پیشوندهای فعلی روسی در زبان فارسی [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • حسب حال نویسی حسب حال نویسی تخیلی [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • حضور گفتمان تبلیغاتی: محل تعامل کلمه و شیء [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • حقیقت نقد اسطوره ای نوشته های کافکا [دوره 9، شماره 18، 1383]

خ

 • خا طر ات توصیف شخصیت ها در داستان های اشتفان تسوایگ [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • خا نواده مسئله خانواده و عشق در آثار ایوان گانچارف [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • خجا لت دیدگاه های روانشناسانه درگرادیوا و عروسک پشت پرده [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • خنده خنده در تئاتر [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • خواندن روش دستور- ترجمه در بستر آموزش الکترونیکی [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • خواندن بررسی راهکارهای افزایش مهارت خواندن [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • خو د شناسی زن از دیدگاه علامه اقبال لاهوری [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • خوشهء همخوانی بررسی هجا در زبان ایتالیایی [دوره 9، شماره 16، 1383]

د

 • دادگاه نقد اسطوره ای نوشته های کافکا [دوره 9، شماره 18، 1383]
 • دایرة المعارف فلسفة سارازن ها د ردایرة المعارف: تصویری شکوهمند [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • داستایفسکی فلسفهء آزادی در آخرین آثار داستایفسکی [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • د استان کوتاه ویژگی ها و راهبردهای نگارش داستان کوتاه [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • دیدرو فلسفة سارازن ها د ردایرة المعارف: تصویری شکوهمند [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • دیدگاه دانشجویان باز خورد گفتاری در کلاس نگارش [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • دریافت بررسی راهکارهای افزایش مهارت خواندن [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • درام تاریخی بررسی درام تاریخی و سیر تحول آن در ادبیات آلمان [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • دردشناسی روانی مفاهیم ادبیات واقع گرایی [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • د رون گر ا یی دیدگاه های روانشناسانه درگرادیوا و عروسک پشت پرده [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • درونمایه خنده در تئاتر [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • دست آورد نهایی در زبان دوم معلوم یا مجهول؟ عوامل مؤثر در انتخاب ساختار جمله در زبان دوم [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • دسته بندی ویژگی های معنایی پیشوندهای روسی و توصیف آنها [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • دسته بندی کلمات تجزیه و تحلیل اصطلاحات برای استفاده در ترجمه ماشینی [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • دعوت مطالعه و مقایسه اجتماعی – پراگماتیک تعارف [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • دوبروسکی حسب حال نویسی تخیلی [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • دوشس مالفی جنایت و مکافات در نمایشنامة ملکه اثر جان وبستر [دوره 9، شماره 20، 1383]

ر

 • راهبر د ویژگی ها و راهبردهای نگارش داستان کوتاه [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • راهبردهای آزمون راهبردهای تست و کنش دانشجویان در آزمون های سنجش یادگیری [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • راوی عناصر ساختاری قصه و افسانه [دوره 9، شماره 18، 1383]
 • ریخت شناسی بوف کور و خشم و هیایو [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • رذالت جنایت و مکافات در نمایشنامة ملکه اثر جان وبستر [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • رشتهء مترجمی مختصات برنامهء نوین رشتهء مترجمی زبان آلمانی [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • ریشهء مصدر ضرورت توجه به مقولات لغوی و دستوری متفاوت در زبان روسی و فارسی و چگونگی تطبیق آن ها [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • ریشه شناسی تشتت معنایی واژه های "عنبر" و "کهربا" در زبان های اروپایی [دوره 9، شماره 18، 1383]
 • ریشه شنا سی ریشه شناسی و دانش ساخت واژه و تأثیر آن بر یادگیری و توسعهء واژگان زبان انگلیسی [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • رفتار آمو زشی قابلیت های بستر الکترونیکی در آموزش (زبان) [دوره 9، شماره 18، 1383]
 • رفتارهای تهدید کننده وجهه اجتماعی مطالعه و مقایسه اجتماعی – پراگماتیک تعارف [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • رمان با سوم شخص راوی روش روایت با راوی شخصی [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • رمان با من راوی روش روایت با راوی شخصی [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • رمانتیک بررسی درام تاریخی و سیر تحول آن در ادبیات آلمان [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • رمان گزارشگرانه روش روایت با راوی شخصی [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • رمان معاصر بازتاب های عیّاری در رمان معاصر [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • رنج اهمیت و دلالت موضوعی مرگ در آثار جان کیتس [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • رهایی سن ژون پرس در مسیر رهایی [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • روایات اسطوره ایران دلفریب در ادبیات فرانسه قرن هجدهم [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • روایت چند آوایی در متون داستانی [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • روایت نقش روایی توصیف و خیالپردازی فضا نزد گوستاو فلوبر [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • روایی سازه کارآیی پروتکل کلامی در بررسی روایی سازه تست زبان [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • روش آیینه وار آندره ژید و قصه های آیینه وار [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • روش های روانسنجی اثر و پی آمد کلاس های آمادگی بر روی نمرات توفل وتست های کاربردی [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • رویکرد پروتکل کلامی کارآیی پروتکل کلامی در بررسی روایی سازه تست زبان [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • رویکرد مصاحبه کارآیی پروتکل کلامی در بررسی روایی سازه تست زبان [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • روند تاریخی از ادبیات تطبیقی [دوره 9، شماره 17، 1383]

ز

 • زبان ایتا لیایی بررسی هجا در زبان ایتالیایی [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • زبان اکدی پیشینهء آموزش زبان خارجی [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • زبان روسی ضرورت توجه به مقولات لغوی و دستوری متفاوت در زبان روسی و فارسی و چگونگی تطبیق آن ها [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • زبان روسی اهمیت تطبیق معنایی و ساختاری کلمات در هنگام ترجمه و تالیف لغت نامه [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • زبان روسی تداخل زبان مادری در گفتار روسی دانشجویان ایرانی (اولین تجربه برطرف کردن تداخل زبان مادری) [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • زبان سومری پیشینهء آموزش زبان خارجی [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • زبان شناسی تاریخی پیشینهء آموزش زبان خارجی [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • زبان فارسی تداخل زبان مادری در گفتار روسی دانشجویان ایرانی (اولین تجربه برطرف کردن تداخل زبان مادری) [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • زبان لاتینی پیشینهء آموزش زبان خارجی [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • زبان مادری تداخل زبان مادری در گفتار روسی دانشجویان ایرانی (اولین تجربه برطرف کردن تداخل زبان مادری) [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • زبان یونانی پیشینهء آموزش زبان خارجی [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • زمان عناصر ساختاری قصه و افسانه [دوره 9، شماره 18، 1383]
 • زمان سن ژون پرس در مسیر رهایی [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • زمین لرزه یوسف در کوه آرارات [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • زن زن از دیدگاه علامه اقبال لاهوری [دوره 9، شماره 22، 1383]

س

 • ساختار روش های بیان نفی در زبان روسی [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • ساختار بوف کور و خشم و هیایو [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • سا ختار عناصر ساختاری قصه و افسانه [دوره 9، شماره 18، 1383]
 • سا ختار آموزش ترجمه: زبان آموزی یا مترجمی [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • سا ختار تحصیلی قابلیت های بستر الکترونیکی در آموزش (زبان) [دوره 9، شماره 18، 1383]
 • ساختار نحوی جملات معلوم یا مجهول؟ عوامل مؤثر در انتخاب ساختار جمله در زبان دوم [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • ساخت بیاد گونگی تجزیه و تحلیل مقابله ای "ساخت بیان گونگی " بند درمتون نوشتاری تشریحی انگلیسی و فارسی و اثرات احتمالی آن در آموزش زبان انگلیسی [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • سا ختواره ریشه شناسی و دانش ساخت واژه و تأثیر آن بر یادگیری و توسعهء واژگان زبان انگلیسی [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • سخن بوف کور و خشم و هیایو [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • سعدی فلسفة سارازن ها د ردایرة المعارف: تصویری شکوهمند [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • سلماس یوسف در کوه آرارات [دوره 9، شماره 20، 1383]

ش

 • شخصیت عناصر ساختاری قصه و افسانه [دوره 9، شماره 18، 1383]
 • شرق زندگی بعد از پسامدرنیسم و تحلیل کانترا پانتال متن [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • شرق شناسی زندگی بعد از پسامدرنیسم و تحلیل کانترا پانتال متن [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • شیوهء دستور- ترجمه روش دستور- ترجمه در بستر آموزش الکترونیکی [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • شیوه ها خنده در تئاتر [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • شیوه های رفتاری توصیف شخصیت ها در داستان های اشتفان تسوایگ [دوره 9، شماره 22، 1383]

ص

 • صرت اسمی حالت و معنای حالت در زبان روسی [دوره 9، شماره 18، 1383]
 • صرف مفاهیم اصلی نحو و واحدهای تشکیل دهنده آن در زبان معاصر و ادبی روسی [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • صرف اسمی مفهوم متمم در زبانهای روسی و فارسی [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • صیغگان توصیف نظام ضمایر شخصی در زبان فارسی با نگاهی همسان در زبان آلمانی [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • صفت نقش دانش گرامر و واژگان در تست خواندن و درک مطلب [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • صفت مقایسهء صفت در زبان های روسی و فارسی [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • صنعتی بوف کور و خشم و هیایو [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • صورت بررسی برخی از ویژگی های متمم در زبان روسی (در مقایسه با زبان فارسی) [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • صورتک ها توصیف شخصیت ها در داستان های اشتفان تسوایگ [دوره 9، شماره 22، 1383]

ض

 • ضرب آهنگ نقش روایی توصیف و خیالپردازی فضا نزد گوستاو فلوبر [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • ضمایر شخصی توصیف نظام ضمایر شخصی در زبان فارسی با نگاهی همسان در زبان آلمانی [دوره 9، شماره 17، 1383]

ع

 • عیّاری بازتاب های عیّاری در رمان معاصر [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • عر وسک دیدگاه های روانشناسانه درگرادیوا و عروسک پشت پرده [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • عشق دیدگاه های روانشناسانه درگرادیوا و عروسک پشت پرده [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • عشق مسئله خانواده و عشق در آثار ایوان گانچارف [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • عصر روشنگری اسطوره ایران دلفریب در ادبیات فرانسه قرن هجدهم [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • عنبر تشتت معنایی واژه های "عنبر" و "کهربا" در زبان های اروپایی [دوره 9، شماره 18، 1383]
 • عنوان ویژگی ها و راهبردهای نگارش داستان کوتاه [دوره 9، شماره 17، 1383]

ف

 • فرد بازتاب های عیّاری در رمان معاصر [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • فضا نقش روایی توصیف و خیالپردازی فضا نزد گوستاو فلوبر [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • فعل پیشوندی چکونگی بیان معانی پیشوندهای فعلی روسی در زبان فارسی [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • فعل ربطی نقش دانش گرامر و واژگان در تست خواندن و درک مطلب [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • فعل ربطی مقایسهء صفت در زبان های روسی و فارسی [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • فعل گذرا نقش دانش گرامر و واژگان در تست خواندن و درک مطلب [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • فعل گذرا مقایسهء صفت در زبان های روسی و فارسی [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • فلسفه مسئله خانواده و عشق در آثار ایوان گانچارف [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • فلسفه فلسفة سارازن ها د ردایرة المعارف: تصویری شکوهمند [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • فلسفهء آزادی فلسفهء آزادی در آخرین آثار داستایفسکی [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • فنون یادگیری بررسی راهکارهای افزایش مهارت خواندن [دوره 9، شماره 16، 1383]

ق

 • قالب از واژه به مفهوم: اقتباس یا ترجمه ادبی [دوره 9، شماره 18، 1383]
 • قید چکونگی بیان معانی پیشوندهای فعلی روسی در زبان فارسی [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • قرآن بررسی نقش ترجمه و ادبیات ترجمه ای در توسعهء ادبیات روسیه (تحلیل موردی تأثیر ترجمهء قرآن در مضامین اشعار آلکساندر پوشکین) [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • قرن18 فلسفة سارازن ها د ردایرة المعارف: تصویری شکوهمند [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • قرن بیستم آندره ژید و قصه های آیینه وار [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • قصا ید اهمیت و دلالت موضوعی مرگ در آثار جان کیتس [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • قصر نقد اسطوره ای نوشته های کافکا [دوره 9، شماره 18، 1383]

ک

 • کانترا پانتال زندگی بعد از پسامدرنیسم و تحلیل کانترا پانتال متن [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • کتیبه ویژگی ها و راهبردهای نگارش داستان کوتاه [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • کشاورزی بوف کور و خشم و هیایو [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • کشتی نوح یوسف در کوه آرارات [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • کلاسیکا رمانتیک بررسی درام تاریخی و سیر تحول آن در ادبیات آلمان [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • کلمات تکمیلی- توضیحی چکونگی بیان معانی پیشوندهای فعلی روسی در زبان فارسی [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • کمدی خنده در تئاتر [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • کنش ویژگی ها و راهبردهای نگارش داستان کوتاه [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • کنش راهبردهای تست و کنش دانشجویان در آزمون های سنجش یادگیری [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • کهربا تشتت معنایی واژه های "عنبر" و "کهربا" در زبان های اروپایی [دوره 9، شماره 18، 1383]

گ

 • گروه اسمی و فعلی مقایسه جملات بی شخص در زبان روسی و فارسی [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • گر وه وا ژه مفاهیم اصلی نحو و واحدهای تشکیل دهنده آن در زبان معاصر و ادبی روسی [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • گفتمان چند آوایی در متون داستانی [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • گفتمان زندگی بعد از پسامدرنیسم و تحلیل کانترا پانتال متن [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • گفتمان تبلیغاتی گفتمان تبلیغاتی: محل تعامل کلمه و شیء [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • گونهء فعل ضرورت توجه به مقولات لغوی و دستوری متفاوت در زبان روسی و فارسی و چگونگی تطبیق آن ها [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • گونهء مطلق ضرورت توجه به مقولات لغوی و دستوری متفاوت در زبان روسی و فارسی و چگونگی تطبیق آن ها [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • گونه های رمان روش روایت با راوی شخصی [دوره 9، شماره 17، 1383]

ل

 • لغت نامهء بسامدی نارسایی های لغت نامه های روسی به فارسی چاپ ایران [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • لغت نامهء دستوری نارسایی های لغت نامه های روسی به فارسی چاپ ایران [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • لغت نامهء دو زبانه نارسایی های لغت نامه های روسی به فارسی چاپ ایران [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • لغتنامه روسی به فارسی اهمیت تطبیق معنایی و ساختاری کلمات در هنگام ترجمه و تالیف لغت نامه [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • لغت نامه های روسی ضرورت توجه به مقولات لغوی و دستوری متفاوت در زبان روسی و فارسی و چگونگی تطبیق آن ها [دوره 9، شماره 17، 1383]

م

 • ما جراجوئی ارنست یونگر و ادبیات جنگ [دوره 9، شماره 18، 1383]
 • ما د ر زن از دیدگاه علامه اقبال لاهوری [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • متر جمی آموزش ترجمه: زبان آموزی یا مترجمی [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • متمم مفهوم متمم در زبانهای روسی و فارسی [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • متمم بررسی مقایسه ای قید در زبان های روسی و فارسی [دوره 9، شماره 18، 1383]
 • متمم بررسی برخی از ویژگی های متمم در زبان روسی (در مقایسه با زبان فارسی) [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • متمم اسم مفهوم متمم در زبانهای روسی و فارسی [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • متمم غیر هماهنگ بررسی برخی از ویژگی های متمم در زبان روسی (در مقایسه با زبان فارسی) [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • متمم قیدی مفهوم متمم در زبانهای روسی و فارسی [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • متمم هماهنگ بررسی برخی از ویژگی های متمم در زبان روسی (در مقایسه با زبان فارسی) [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • متون داستانی چند آوایی در متون داستانی [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • مجاز گفتمان تبلیغاتی: محل تعامل کلمه و شیء [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • مجسمه دیدگاه های روانشناسانه درگرادیوا و عروسک پشت پرده [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • محتو ا آموزش ترجمه: زبان آموزی یا مترجمی [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • محورها آموزش ترجمه: زبان آموزی یا مترجمی [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • مدرنیسم بررسی درام تاریخی و سیر تحول آن در ادبیات آلمان [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • مذهب مسئله خانواده و عشق در آثار ایوان گانچارف [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • مرگ اهمیت و دلالت موضوعی مرگ در آثار جان کیتس [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • مسند نقش دانش گرامر و واژگان در تست خواندن و درک مطلب [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • مسند مقایسهء صفت در زبان های روسی و فارسی [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • مسندالیه نقش دانش گرامر و واژگان در تست خواندن و درک مطلب [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • مسندالیه مقایسهء صفت در زبان های روسی و فارسی [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • مضارع التزامی مقایسه جملات بی شخص در زبان روسی و فارسی [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • معانی ویژگی های معنایی پیشوندهای روسی و توصیف آنها [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • معنا بررسی برخی از ویژگی های متمم در زبان روسی (در مقایسه با زبان فارسی) [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • معنا تداخل زبان مادری در گفتار روسی دانشجویان ایرانی (اولین تجربه برطرف کردن تداخل زبان مادری) [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • معنای حالت حالت و معنای حالت در زبان روسی [دوره 9، شماره 18، 1383]
 • معنای د ستوری بررسی ماهیت معنای دستوری در علم صرف روسی [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • معنای ذهنی انواع معانی عینی مربوط به حالات روسی [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • معناشناسی اهمیت تطبیق معنایی و ساختاری کلمات در هنگام ترجمه و تالیف لغت نامه [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • معنای صریح انواع معانی عینی مربوط به حالات روسی [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • معنای عینی انواع معانی عینی مربوط به حالات روسی [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • معنای لغوی بررسی ماهیت معنای دستوری در علم صرف روسی [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • مفاهیم امروزی از ادبیات تطبیقی [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • مفعول انواع معانی عینی مربوط به حالات روسی [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • مفعول مستقیم روش های بیان نفی در زبان روسی [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • مفهوم از واژه به مفهوم: اقتباس یا ترجمه ادبی [دوره 9، شماره 18، 1383]
 • مقولات دستوری اهمیت تطبیق معنایی و ساختاری کلمات در هنگام ترجمه و تالیف لغت نامه [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • مکان عناصر ساختاری قصه و افسانه [دوره 9، شماره 18، 1383]
 • مکتب رما نتیک اهمیت و دلالت موضوعی مرگ در آثار جان کیتس [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • ملک الشعراء اندرو موشن شهریار شاعران معاصر انگلستان: بررسی شعر "نامه " [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • منظورشناسی مطالعه و مقایسه اجتماعی – پراگماتیک تعارف [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • مهارت راهبردهای تست و کنش دانشجویان در آزمون های سنجش یادگیری [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • موصوف نقش دانش گرامر و واژگان در تست خواندن و درک مطلب [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • موصوف مقایسهء صفت در زبان های روسی و فارسی [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • مؤلفة معنایی عینی بررسی ساختار معنایی جمله در زبانشناسی روسی [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • مؤلفهء معنایی بررسی ساختار معنایی جمله در زبانشناسی روسی [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • مؤلفهء معنایی ذهنی بررسی ساختار معنایی جمله در زبانشناسی روسی [دوره 9، شماره 16، 1383]

ن

 • نامه اندرو موشن شهریار شاعران معاصر انگلستان: بررسی شعر "نامه " [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • نجا بت مسئله خانواده و عشق در آثار ایوان گانچارف [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • نحو مفاهیم اصلی نحو و واحدهای تشکیل دهنده آن در زبان معاصر و ادبی روسی [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • نحو معنایی بررسی ساختار معنایی جمله در زبانشناسی روسی [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • نظریه کنش گفتاری مطالعه و مقایسه اجتماعی – پراگماتیک تعارف [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • نفی روش های بیان نفی در زبان روسی [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • نقد مضمونی سن ژون پرس در مسیر رهایی [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • نقش پذیرنده ها معلوم یا مجهول؟ عوامل مؤثر در انتخاب ساختار جمله در زبان دوم [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • نقش تجربه گر معلوم یا مجهول؟ عوامل مؤثر در انتخاب ساختار جمله در زبان دوم [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • نقش عامل معلوم یا مجهول؟ عوامل مؤثر در انتخاب ساختار جمله در زبان دوم [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • نقل قول چند آوایی در متون داستانی [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • نگارش باز خورد گفتاری در کلاس نگارش [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • نماد بوف کور و خشم و هیایو [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • نمایشنامه های رنسانس جنایت و مکافات در نمایشنامة ملکه اثر جان وبستر [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • نهاد انواع معانی عینی مربوط به حالات روسی [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • نوشتار تشریحی تجزیه و تحلیل مقابله ای "ساخت بیان گونگی " بند درمتون نوشتاری تشریحی انگلیسی و فارسی و اثرات احتمالی آن در آموزش زبان انگلیسی [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • نوشتار منقطع حسب حال نویسی تخیلی [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • نو شتن روش دستور- ترجمه در بستر آموزش الکترونیکی [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • نئوناسیونالیسم ارنست یونگر و ادبیات جنگ [دوره 9، شماره 18، 1383]

و

 • وابسته قید بررسی مقایسه ای قید در زبان های روسی و فارسی [دوره 9، شماره 18، 1383]
 • واحد در سی مختصات برنامهء نوین رشتهء مترجمی زبان آلمانی [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • وا حد های نحوی مفاهیم اصلی نحو و واحدهای تشکیل دهنده آن در زبان معاصر و ادبی روسی [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • واژگان ریشه شناسی و دانش ساخت واژه و تأثیر آن بر یادگیری و توسعهء واژگان زبان انگلیسی [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • وصال نقد اسطوره ای نوشته های کافکا [دوره 9، شماره 18، 1383]
 • وصل نقد اسطوره ای نوشته های کافکا [دوره 9، شماره 18، 1383]
 • وفا داری مسئله خانواده و عشق در آثار ایوان گانچارف [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • ویلهلمیسم ارنست یونگر و ادبیات جنگ [دوره 9، شماره 18، 1383]

ه

 • هجا بررسی هجا در زبان ایتالیایی [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • هز ا رد ستان اهمیت و دلالت موضوعی مرگ در آثار جان کیتس [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • هستی شناسی مفاهیم ادبیات واقع گرایی [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • همبستگی راهبردهای تست و کنش دانشجویان در آزمون های سنجش یادگیری [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • همخواد روان بررسی هجا در زبان ایتالیایی [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • همسانی بوف کور و خشم و هیایو [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • همسانی درونمایه بوف کور و خشم و هیایو [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • هویت بازتاب های عیّاری در رمان معاصر [دوره 9، شماره 21، 1383]
 • هویت گفتمان تبلیغاتی: محل تعامل کلمه و شیء [دوره 9، شماره 21، 1383]

ی

 • یروان یوسف در کوه آرارات [دوره 9، شماره 20، 1383]