انواع معانی عینی مربوط به حالات روسی

نویسنده

چکیده

در زبان روسی معانی مربوط به جملات را می توان به دو گروه عمده تقسیم نمود: معانی عینی، معانی ذهنی. مهمترین معانی عینی که در ارتباط با حالات روسی از یکدیگر متمایز می شوند، عبارتند از: معانی نهادی، معانی مفعولی، معانی متمم اسمی و معانی متمم قیدی. در درون هر یک از این چهار معنا می توان یک سری معانی جزئی را، از قبیل "فاعل "، "مفعول "، "مخاطب "، "واسطه " و غیره تعیین نمود. مشخص نمودن نوع گزاره از جمله نکاتی است، که به هنگام بررسی معنای عینی جمله به آن توجه خاص می گردد. نوع گزاره جمله تعیین کننده نوع معانی ای است که در ساختار جملات به کار می روند. این مقاله به بررسی انواع معانی مربوط به حالات روسی و همچنین تقسیم بندی انواع گزاره می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

-