دوره و شماره: دوره 9، شماره 19، آبان 1383 (ویژه نامه روسی)