دوره و شماره: دوره 9، شماره 19، پاییز و زمستان 1383 (ویژه نامه روسی)