مفاهیم اصلی نحو و واحدهای تشکیل دهنده آن در زبان معاصر و ادبی روسی

نویسنده

چکیده

دستور زبان روسی از دو بخش مهم صرف و نحو تشکیل شده است. صرف قواعد تغییرات واژه ها را در گفتار و نحو قواعد ترکیب کلمات را در جمله مورد بررسی قرار می دهد. مفاهیم در قالب ترکیب بین چند واژه نمود پیدا می کنند. مجموعه این ترکیب ها تشکیل دهنده گفتار هستند و از عبارات و جملات تشکیل می شوند. با توجه به این مطلب که ساختار و معنای جمله روسی اکثر اوقات بر پایه صورت واژه ها شکل می گیرد از این بابت نحو روسی ارتباط تنگاتنگ با صرف پیدا می کند. نحو هر زبان در مورد قواعد مربوط به ارتباط واژه ها با یکدیگر بحث و گفتگو می نماید. در زبان روسی معاصر نحو از واحدهای زیر تشکیل شده است: گروه واژه، جمله ساده، جمله مرکب و گروه جمله های مرتبط. در این مقاله سعی شده مفاهیم اصلی نحو زبان روسی، ارتباطات نحوی بین اجزاء تشکیل دهنده کلام و واحدهای اصلی نحو از دیدگاه زبان شناسان معاصر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

-