دوره و شماره: دوره 9، شماره 20، آذر 1383 (ویژه نامه انگلیسی)