دوره و شماره: دوره 9، شماره 22، پاییز و زمستان 1383