روش دستور- ترجمه در بستر آموزش الکترونیکی

نویسنده

چکیده

شیوهء دستور- ترجمه که در اصل برگرفته از دو مقولهء "آموزش دستور" و
"ترجمه " است، تاکنون بیشتر در بستر فیزیکی مورد بررسی قرار گرفته است. آگاهی از تاریخچهء این شیوهء آموزشی، خود به معنی شناخت مشخصات و قابلیت های متفاوت
آن در سرعت بخشی به روند انتقال محتوا است. آشنایی با چگونگی ایجاد، گسترش و
تعمیق مهارت های کتبی زبان در محیط واقعی آموزش، خود گامی مؤثر در استفادهء بجا
و هدفمند از شیوهء دستور- ترجمه در بستر الکترونیکی محسوب می شود. در یادگیری
به طور اعم و یادگیری زبان به طور اخص، اصل بر اصرار به استفاده از محیط فیزیکی آموزشی و یا شیوهء آموزشی خاص نیست، بلکه مسألهء اساسی، میزان حصول به اهداف
دوره های آموزش زبان می باشد. در مقالهء حاضر، به کارگیری شیوهء آموزش دستور-
ترجمه در دو بستر فیزیکی و الکترونیکی مورد مقایسه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The method of Grammer-Translation, which originally consists of two separate parameters: Teaching Grammer and Translation, has so far been studied as a physical platform. Knowing the history of this kind of teaching method means precisely understanding its specifications and different capabilities in accelerating the content transmission. Perceiving how to create, develop and make profound the written abilities of language in real environment of learning helps to use the method of Grammer-Translation in e-platform in suitable and effective ways. In learning especially in language learning, using the physical environment of teaching or using the specific method is not very important, but the main issue is to what degree can we arrive to the supposed goals of language learning courses. In the present article application of the method of Grammer Translation has been comparitively carried out for physical and e-platform.

کلیدواژه‌ها [English]

  • grammatical methodology
  • internt
  • Language Teaching
  • reading
  • Translation
  • translation practice
  • writingt