پیشینهء آموزش زبان خارجی

نویسنده

چکیده

در حوزهء زبان شناسی تاریخی، مطالعات متعددی در جهت تعیین اولین اقدام بشر
برای آموزش و یادگیری زبان خارجه صورت گرفته است. در این گونه تحقیقات،
زبان شناسان و متخصصان آموزش زبان های خارجی، از منابعی استفاده کرده اند که
صرفأ به زوایای تاریخی اعصار بشری و اقوام مختلف توجه داشته است. در این تحقیقات، اولین اقدام بشر برای آموزش زبان خارجی به صورت های متفاوتی گزارش
گردیده است- در کتاب "5 2 قرن آموزش زبان:00 5 سال قبل از میلاد مسیح " (1969)،"لویی جی کلی " پیشینهء آموزش زبان های خارجی را پنج قرن قبل از میلاد مسیح می داند. در سایر نابع نیز به آغاز امپراتوری روم و عهد عتیق اشاره می شود. درحالی که در کتاب "تحول آموزش زبان ها: 5000 سال تاریخ " (کلود ژرمن، 1993)، ودر أثر دیگری با عنوان "تاریخ از سومر آغاز می شود" (ساموئل کرامر، 1956)، نکاتی مطرح می شود که به خوبی بیانگر این واقعیت اند که آموزش و یادگیری زبان خارجی در پنجاه قرن پیش، از منطقهء سومر آغاز شده است. در این مجال، تاریخ آموزش زبان های خارجی در عصر سومریان، آموزش زبان نوشتاری "هیراتیک " در مصرباستان، آموزش زبان یونانی کلاسیک در یونان، آموزش زبان یونانی به رومیان ر آموزش زبان لاتین مورد برسی قرار خواهند گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In the historical domain of linguistics, many studies have been carried out in order to determine the first initiative of man to teach and learn a foreign language. In this kind of research, linguists and language teaching researchers used sources that are centered on the history of different nations. In this research, the first initiative of man to teach a foreign language is variously reported. In the book Twenty- Five Centuries of Language Teaching: 500 BC by Louis G Kelly, the retrospective of foreign language teaching dates back to five centuries before the start of the Christian era; in other documents, to the beginning of the Roman Empire and Antiquity. In Evolution of the Language Teaching: 5000 Years of History, Claude Germain, on the basis of the book History Starts in Sumer (Samuel Kramer, 1956), studies Sumerian civilization and concludes that the teaching and learning of foreign language started fifty centuries ago. Therefore, this study tends to investigate the history of the foreign language teaching at the time of the Sumerians, the teaching of Hieratique language at the time of the
Egyptians, the teaching of the traditional Greek in ancient Greece, the teaching of the Greek to the Romans and the teaching of Latin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Akkadian language
  • Greek language
  • historical linguistics
  • history of foreign language teaching
  • Latin language
  • Sumerian language