مفاهیم ادبیات واقع گرایی

نویسنده

چکیده

ادبیات واقع گرا، اساس ادبیات نرین عصر حاضراست که سعی در نمایاندن
واقعیت دارد. تا پیش از جنگ جهانی دوم، مبارزه میان فاشیسم و ضد فاشیسم تعیین
کنندهء زندگی اجتماعی و سیاسی بود. پس از شکست فاشیسم به نظر می رسید که
مبارزه میان سوسیالیسم و سرمایه داری امپریالیستی بار دیگر بر عرصة سیاست جهانی
حاکم شده باشد و طراحان جنگ سرد، بر آن بودند که بشریت را به دو اردوگاه متخاصم گروه بندی کنند. اینک پس از شکست جبههء سوسیالیسم، امپریالیسم یکه تازی
می کند و فاشیسم نیز دیگر باره در حال شکل گیری است. برای نقد ادبیات واقع گرا وسپس نوگرا، باید مسایل قاطع مربوط به ریخت (فرم) و دیالکتیک ذاتی آنها را در
نظر گرفت. این وقایع سیاسی به گونه های مختلف بر ادبیات این دوره سایه افکنده اند
و نویسندگان در آثارشان یا با آن بانگ همنوایی سر داده اند، یا برای رهایی، راه ناهنجاری های روانی را برای شخصیت های داستانی شان برگزیده اند و یا سرانجام متوصل به پوچی گرایی شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Realistic literature, the basis for contmporary literature, aims at representation of truthfulness and reality. Before world war II, the dispute
between fascism and anti- fascism became the decisive factor for social and political life. After the defeat of fascism the new dispute between socialism and imperialist capitalism once again become dominant in world politics and thus the makers of the cold- war aimed to divide humanity into two rival camps. After the defeat of socialism, Imperialism became the dominant thought. For a critical evaluation of Realism and Modernism one must take into consideration its form and dialectics. The political upheavels were like a shadow over the literature of the age, which writers displayed in their writings, as in the formulation of literary characters who suffer from mental disorders, or ultimately some writers may have chosen nihilism as a literary style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atheism
  • avangardism
  • Existentialism
  • internal monologue
  • Realistic Literature