اندرو موشن شهریار شاعران معاصر انگلستان: بررسی شعر "نامه "

نویسنده

چکیده

در این مقاله به تجزیه و تحلیل شعر "نامه " اثر اندرو موشن ملکالشعرای معاصر
انگلیسی، پرداخته شده و افزون بر آن تفسیری تفضیلی نیز بر آن آمده است. در سرآغاز، برای ورود به بحث، سیر تاریخی این لقب و عنوان ملک الشعرایی در انگلستان شرح داده شده است، تا رسیدن به زمانی که اندرو موشن با قدرت کلام و
زیبایی بیان توانست این عنوان را از میان تمامی بزرگ شاعران انگلیسی نصیب خود
سازد. در این مقاله ترجمة شعر "نامه! نیز آمده، شعری که از میان 35000 شعر ارسالی
ممتاز تشخیص داده شد و ره آورد آن برای سرایندهء شعر همانا دست یافتن به عنوان
ملک الشعرایی بوده, لقبی که هنوز در بسیاری از جوامع از شأن و منزلت خاصی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

A brief and historical sketch is given of the history of the poet laureate of Great Britain. Mr. Motion's life, education and activities are also discussed in brief. The English version of his poem, "The Letter" is given with, comments, analytical views and translation in Persian. It was the same poem that won £5000 from the poetry competition held by Arvon Foundation and the Observer in 1981. "The Letter" was selected as the best out of 35000 poems. Mr. Motion's views about himself, his poems and the other poets are given as a conclusion to the article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • analytical views
  • comments
  • Poet Laureate
  • poetry competition
  • prize
  • The Letter
  • Translation