زن از دیدگاه علامه اقبال لاهوری

نویسندگان

چکیده

د ر این مقاله سعی بر تفسیرد یدگاه اقبال د ر مورد"زن " شده است. با مطالعهء کلیات
فارسی و اردو سخنرانی ها و بیانات علامه اقبال، در مجموع مشاهده می شود زن در موضوعات مختلف اعم از "خودشناسی "، "تعلیم "، "حجاب "، "آزا دی " و "عرب " مطرح
شده است. از آنجا که اقبال یابند مذهب اسلامی و قرآن بود، طبق عقاید دینی خود، به زن
مسلمان بهایی اعلی می بخشید. زن، در مقام "ما در"، در نظر وی حساس ترین مسئولیت در
نظام هستی را دارا است. علامه بر این اعتقاد بود که همچنان که اصل نبوت هدایت و
تکامل بشری استا مادر بودن توأم با شفقت و مهربانی، هدأیتگر و سرنوشت ساز ملتی
است. به همین منظور نگرانی أقبال این بود که مبا د ا زن با فعالیت در عرصهء اجتماع به
صفات عالیهء خود پشت پا زد ه, از پرورش فرزندان غافل شده و در فعالیت های سیاسی و
محفل های سرور، وقت با ارزش خود را از دست دهد. وی حضرت فاطمه زهراء (س) را
به عنوان بهترین نمونه می د اند که تنها راه نجات و رستگاری زنان و به نحو احسن انجام مسئولیت آنان , زیستن همانند آن بانوی بزرگ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The attempt of this essay is to interpret Igbal's view about women. Having studied Allameh Igbal's Persian and Urdu collections, which includes speeches and declarations, readers realize that women in the works of Igbal are discussed under various sub- headings such as: self- awareness,
education, hejab, freedom, and the west. Since Igbal was faithful follower of Islam and the Holy Qoran, through his religious believes he attributes due respect to women. He believes that every woman as a mother has great responsibilities, as her guidance can be decisive for a particular society. Thus he considers Hazrat- e- Fatimeh Zahra as an appropriate example of the ideal woman, and that all women who wish to attain salvation should follow the path of hazrate-e-fatimeh zahra

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freedom
  • Islam
  • lgbal
  • mother
  • Self-awareness
  • woman