بررسی درام تاریخی و سیر تحول آن در ادبیات آلمان

نویسنده

چکیده

بهره گیری از رویدادها و شخصیت های تاریخی توسط درام نویسان با تلفیقی از
التزام به واقعیات روی داده و آزادی عمل در خلق درام هایی متناسب با روحیات و
افکار نویسندگان آن، شکل دهندهء نوع ادبی خاصی به نام درام تاریخی است. اگر چه
این نوع ادبی در تاریخ ادبیات آلمان، تا قبل از دورهء "توفان و طغیان " ، دارای هویت
بود، ولی از جایگاه ویژه ای برخوردار نبود. در این دوره، درام تاریخی آلمان با الگو
گرفتن از درام های تاریخی بی نظیر ویلیام شکسپیر، که به خصوص یوهان ولفگانگ
فون گوته، نویسندهء نامدار آلمانی، از او الهام گرفت، به اوج شکوفایی خود رسید. در
کنار گوته، نویسندگانی چون فریدریش فون شیلر و هاینریش فون کلایست نیز به
درام تاریخی آلمان هویت خاصی بخشیدند. در دوره های "کلاسیک " و "رمانتیک " درام
تاریخی آلمان به حیات خود- البته نه به شکوفایی دورهء "توفان و طغیان "- ادامه داد.
تأثیر عظیم شکسپیر بر درام تاریخی آلمان در دوره های بعدی کمرنگ تر شد، اما این
تأثیر تا شروع عصر فناوری و گرایش به مدرنیسم پابرجای ماند، به طوری که نویسندگان دوره های مختلف ادبی از آثار شکسپیر در خلق درام های تاریخی نصیب
بسیار بردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Allthough historical drama in Germany had an identity before the epoch of "Storm and Revolt", yet, it did not hold a special position in German Literature. During this epoch, German historical drama reached its peak by using the plays of Shakespeare as a model and inspiration. Parallel to Goethe, were other dramatists like Kleist and She iller who also contributed immensely to the growth of the historical drama. During the Classical and Romantic period, the historical drama of Germany continued to be written. However, Shakespeare's influence in the next few epoches gradually started to decline and only prevailed until the beginning of the era of technology and modernism. Nonetheless the writers of different ages of Germany were inspired by Shakespeare to create historical dramas.
Key Words: , , ,,

کلیدواژه‌ها [English]

  • classic
  • historical drama
  • modernism
  • Romantic
  • storm and revolt