مختصات برنامهء نوین رشتهء مترجمی زبان آلمانی

نویسنده

چکیده

افزایش مطا لعات در حوزهء ترجمه و نضج رویکردهای نوین، در کنار انتشار
ر وزافزون منابع علمی به زبان های مختلف، افزایش تعاملات. تعداد اندک مترجمان و در نتیجه، عدم تأمین نیازهای کمی و کیفی، مراکز آموزشی را برآن داشته است تا با تدوین و یا بازنگری برنامه های درسی دوره های آموزش ترجمه و تربیت مترجم، نسبت به رفع نیاز ها بکوشند. از جمله انتظاراتی که از برنامه های (نوین)- در سی می رودکسب بیشترین میزان دانش در کمترین زمان ممکن و حصول قابلیت های نظری و عملی گوناگون است. ضمن آن که برنامهء درسی رشته های مترجمی د ر ایران همرار ه بایددر بطن خودد و وجه ( آموز ش زبان ) و( آموز ش ترجمه ) راد اشته باشد. د ر مقالة حاضر چگونگی تعین این وجوه. از طریق تشریح کلیات و مختصات برنامة نوین رشتهء مترجمی زبان آلمانی. مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The Increase of studies in the field of Translation and formation of new trends, together with the publication of scientific references in different languages and increase of communication, parallels unfortunately with the low number of translators and consequently low rate of quantities and qualifying references. This has urged the educational centers to solve their problem by editing the educational Structure of learning Translation and Translator training courses. One of the expectations of modern educational plans is achieving the highest rate of knowledge and variety of theoretical and practical capabilities in the least shortest time. Furthermore the educational curriculums in Iran must have two important aspects, "teaching a Language" and "teaching Translation". In this article, the forming of these
dimensions is discussed by explaining the principles and specifications of modern plan of Translation of German Language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • credit
  • Curriculum
  • Language Teaching
  • Translation course
  • translation practice