ارنست یونگر و ادبیات جنگ

نویسنده

چکیده

ارنست یونگر، مبلغ، نظریه پرداز و پیشرو حرکت ننوناسیونالیسم در آلمان، خط فکر ناسیونالیستی خود را در دهه بیست، در قالب خاطرات جنگ جهانی اول، بعد متافیزیکی بخشید و با ژرف نگری به پدیده جنگ، پرچمدار شعار "جنگ پدر ناسیونالیسم است،، شناخته شد. اگر چه نگرش گاه بسیار افراطی نویسنده به جنگ و ناسیونالیسم، موج جدیدی از جنبش های ملی را در آلمان ایجاد کرد، اما خود اوبا فاصله گرفتن منطقی از احزاب ناسیونالیستی که به مبارزه افراطی با قدرت حاکم- جمهوری وایمار- پرداخته و در صدد سرنگونی آن بودند، تکروی در مسایل سیاسی پیش گرفت و تنها راه مبارزه را مبارزه ایدئولوژیکی دانست. پرداختن به ادبیات جنگ ارنست یونگر در دهه بیست، بیانگر دوران پر تلاطم و حاکی از روح ماجراجویانه و سرکش فردی است که بر علیه نظام خشک و بی روح بورژوازی آلمان دست به شورش می زند، این شیوه فکری نمودی عینی در آثار نویسنده در دهه بیست که به ادبیات جنگ مشهور است، داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

E. J., the promoter, theoretician, and pioneer of "New Nationalism Movement" in Germany, characterised his nationalistic belief in 1920s, metaphysically in the form of war memories of the First World War. His
perception regarding the phenomenon of war as "War is the father of nationalism." provided appropriate context to discuss war and nationalism in German literature and among political circles, critics, and Germani Non¬German intellectuals. Juenger's extremist view on war and nationalism led to new national movements in Germany. He, however, separated himself from political parties who were against the ruling government and were trying to overthrow it, and followed a non-conformist political view. He considered an ideological war as the only way of challenging. To discuss the war literature of E. J in 1920s requires a closer examination of his life before the First World War. His life in this period witnessed an unrest era and an adventurous and rebellious individual life that revolted against the rigid system of bourgeoisie, in order to satisfy a combative, adventurous nature and revolt against the quiet daily life of modem era. This type of thought was observed objectively in literary works known as war literature

کلیدواژه‌ها [English]

  • adventure
  • Bourgeoisie
  • First Word War
  • Literature of War
  • New Nationalism
  • Wilhelminism