ضرورت توجه به مقولات لغوی و دستوری متفاوت در زبان روسی و فارسی و چگونگی تطبیق آن ها

نویسنده

چکیده

می توان با اطمینان گفت، که مشکل ترین مقولة لغوی و دستوری در زبان روسی، مقولة افعال این زبان است. فعل در هر زبانی هستهء مرکزی صرف را تشکیل می دهد و در زبان روسی به لحاظ وجود برخی مکانیسم های دیگر که از مهم ترین آن ها نگرش گوینده به نحوهء چگونگی آن است، با زبان فارسی تفاوت دارد. همچنین مقوله مطلق و استمراری افعال در زبان روسی به لحاظ ایجاد تغییرات معنایی از ظرافت خاصی برخودار است. به همین علت مجریان آموزش این زبان، لغت نامه ها و کتاب های اختصاصی برای آموزش این مقوله تهیه و تدوین نموده اند. اما این لغت نامه ها و کتاب های اختصاصی که توسط روس ها برای خارجیان به چاپ رسیده است برای مخاطبان اروپایی در نظر گرفته شده است. ترجمهء این آثار که از نیم قرن پیش تا کنون در ایران صورت پذیرفته به لحاظ عدم توجه کافی به مقولات لغوی و دستوری متفاوت در زبان روسی و فارسی آموزش این زبان را در ایران با مشکلاتی توام ساخته است که نیاز به برنامه ریزی و ارائهء کتاب های آموزشی و لغت نامه های مناسب دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The paper aims to compare and contrast lexical and syntactic structures in Russian and Persian. While it preserves much of its ancient synthetic¬inflexional structure and a Common Slavonic word base, modern Russian shares a large stock of the international vocabulary for politics, science, and technology. Verbal inflection today is considerably simpler than in Old Russian. Russian language has on hand a set of prefixes, prepositional and adverbial in nature, as well as diminutive, augmentative, and frequentative suffixes and infixes. All of these can be stacked one upon the other, to produce multiple derivatives of a given word. Participles and other inflexional forms may also have a special connotation. While analyzing the lexical and syntactic structures of the two languages, we have come to the conclusion that the basic word order, both in Russian and Persian, is subject¬verb-object. But in Russian because the relations are marked by declension, a certain latitude is allowed, and all the permutations can be used. In this paper, we have shown that, a proper focus on contrast or difference makes it easier for Iranian students to learn and study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aspect
  • infinitive
  • perfect
  • Russian
  • Russian dictionaries