بررسی مقایسه ای قید در زبان های روسی و فارسی

نویسنده

چکیده

در زبان روسی و فارسی، قید یکی از انواع کلام اکست که از لحاظ حالات صرفی تغییر نمی کد. از لحاظ نحوی، قید در هر دو زبان می تراند در کنار خود متمم داشته باشد. برخی از زبان شناسان، قید تفضیلی را همان قید تعییریافته محسوب می کنند و معتقدند که قید در زبان روسی تغییر می کند. در زبان فارسی نقش نحوی واژه در جمله می تواند وجه تمایز قید از صفت باشد. در هر دو زبان، قید گاهی واژه ای یا گاهی کل معنی جمله را به مفهوم معینی محدود می سازد. در زبان فارسی، اعضای اصلی جمله نیز می توانند در کنار خود وابسته (متمم) داشته باشند. قید در هر دو زبان هیچگاه با واژه دیگر در حالت مضاف و مضاف الیه قرار نمی گیرد، بلکه ارتباط نحوی مجانبت برقرار می کند. مقایسه قید در هر دو زبان نشان می دهد که برخی ساختارها، در هر دو زبان، از لحاظ اعضای جمله، از یکدیگر متفاوت اند که در این مقاله بدان پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

, Adverb', one of the parts of speech in Russian, and Persian does not change in declensional cases. Syntactically, adverbs can have complements in Persian and Russian. Some linguists consider a comparative adverb the same as a changed adverb and they believe that adverbs change in Russian. In Persian, the syntactic function of a word in a sentence can distinguish an adjective from an adverb. It happens both in Persian and Russian that sometimes an adverb restricts a word or the meaning of a sentenct: to a specific sense. In Persian, all main components of a sentence can take complements. In neither of the languages, adverbs can ever come along with another word in genitive cases. They, however, develop a syntagmatic relation. A comparison of adverbs in both languages shows that some of the structures of the two languages, as far as the components of a sentence are concerned, are totally different from one another. Some impersonal sentences in Russian, in whose structure the role of a predicator is played by an adverb, are stated in personal sentences in Persian.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Complement
  • prefix
  • subordinating adverb
  • suffix
  • Syntactic Relations