ویژگی ها و راهبردهای نگارش داستان کوتاه

نویسنده

چکیده

داستان کوتاه که نوع اروپایی آن ریشة در قرن های گذشته دارد و به دکامرون بوکاچیو می رسد به شکل امروزی خود از قرن نوزده، با صنعتی شدن اروپا و کم شدن فرصت مطالعه در جامعهء کتابخوان حضور پیدا کرد. شاید نگارش داستان کوتاه، از نگاه نویسنده ای مبتدی و نوپا و خوانندگان معمولی، کاری نه چندان پر زحمت به نظر برسد و چنین انگاشته شود که می توان با قرار دادن یک یا چند شخصیت، در بطن کنشی یگانه، داستان کوتاه نوشت اما در عمل، نگارش این نوع ادبی- همچون سایر انواع ادبی- گذشته از استعداد، قریحه، ذوق، انگیزه، آگاهی و دانش، هنر و دیگر ویژگی های نویسندگی، نیاز به راهبردهایی دارد که معمولأ پس از مطالعهء تعداد قابل توجهی از داستان های کوتاه و تجزیه و تحلیل آن ها و استخراج عناصری که ساختار داستان کوتاه را تشکیل می دهند، به دست می آید. در این مقاله، با استفاده از نظریه های صاحبنظران در زمینهء نگارش داستان کوتاه، ویژگی های کلی آن برشمرده و راهبردهاییارانه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

From the point of view of a novice writer and ordinary reader, perhaps to write a novel is a simple job and it may be presumed that by putting one or several characters together inside of a unique action, one can write a novel. But in reality to write an oeuvre in this genre - like all the other literary genres ¬beyond talent, virtuosity, motivation, awareness, cleverness, artistic ability and other qualifications for writing, needs some strategies which can only be acquired by reading a considerable number of novels, analyzing them and reaching the elements that make the structure of a novel. In this paper, regarding the main theories in novel writing, some strategies have been extracted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • action
  • epigraph
  • Novel
  • Specification
  • Strategy
  • Title