مقایسهء صفت در زبان های روسی و فارسی

نویسنده

چکیده

مقالهء حاضر، به تشریح وجه تمایز صفت در زبان روسی و فارسی می پردازد. در زبان روسی صفت بخاطر داشتن ویژگی های جنس، شمار، حالت و پایانهء صرفی، متمایز از صفت در زبان فارسی است. ابتدا در مقاله، صفت در هر دو زبان از لحاظ صرفی و سپس خصوصیات نحوی آن ها مورد بررسی قرار می گیرد. چگونگی تشخیص صفت از سایر اجزاء کلام در زبان روسی بررسی می شود. نظرات زبان شناسان مختلف در مورد صفات و انواع تقسیم بندی صفت مورد بحث قرار می گیرد. در مقاله ویژگی های صفت در زبان روسی بیان می شود. سپس ویژگی های یاد شده دربارهء صفت زبان فارسی نیز مطالعه و بررسی می شود. گاهی در زبان فارسی، فقط نقش نحوی واژه در جمله می تواند صفت را از قید متمایز سازد. در مقاله، نظرات زبان شناسان مختلف در مورد زیرمجموعهء صفت، در زبان فارسی نیز، بررسی می گردد. در پایان، نتیجهء تحقیق و بررسی صفات در زبان روسی و فارسی بیان می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This article undertakes to explain the distinctions between adjectives in Russian and Persian. Russian adjectives are different from Persian ones because of having the following features: gender, number, case and conjugational suffixes. The syntactic and conjugational features of adjectives in the two languages will be presented first. Then, the way adjectives are differentiated from other parts of speech in Russian will be discussed. Later on, the ideas of different linguists about adjectives and the different classifications of adjective will be elaborated. Moreover, the features of adjectives in Russian will be. contrasted with those in Persian. In Persian, sometimes the syntactic function of a word can distinguish an adjective from an adverb. At the end, the results of the research will be presented and discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adjective
  • conjunctive verb
  • predicate
  • subject
  • Substantive
  • transitive verb