مقایسه جملات بی شخص در زبان روسی و فارسی

نویسنده

چکیده

در این مقاله سعی شده است، نقطه نظرات زبانشناسان کثورهای مشترک المنافع در
مورد جملات بدون شخص با یکدیگر مقایسه گردد. افعال بدون شخص، در زبان
فارسی و روسی می توانند به صورت اشکال منجمد و تغییرناپذیر ظاهر گردند. در این
مقاله، جملات بدون شخص زبان روسی و فارسی از لحاظ نحوی مورد مقایسه قرار
گرفته اند. مولف سعی نموده، نقطه نظرات خود را در مورد جملات بدون شخص و در
مورد اظهارات سایر زبانشناسان بیان نماید. در پایان مقاله، نتیجه حاصل از تحقیق و بررسی جملات بی شخص زبان روسی و فارسی و مطالعات مولف بیان گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The points of view of the linguists from commonwealth countries on
sentences with 'impersonal verbs. The solid and unchangeable forms of 'impersonal verbs' in Persian and Russian. The distinctive features between syntactic structures of impersonal sentences in Persian and Russian, and A comparison between the Iranian and commonwealth countries linguists' points of view and the present writer's opinion regarding some of these viewpoints

کلیدواژه‌ها [English]

  • aorist
  • Impersonal and personal sentence
  • noun-phrase
  • Verbal stem
  • verb phrase