از واژه به مفهوم: اقتباس یا ترجمه ادبی

نویسنده

چکیده

هر نوشته ادبی در جریان پیام رسانی به خواننده، شیوه بیان ویژه خود را با توجه
به صورت های ساختاری و معنایی زبان خود دارد، ولی تعداد بی شماری از این صورت های ساختاری، درگذر از صافی ترجمه، قلب یا تعدیل می شوند، اگر چه غالبا معنا به جای خود باقی می ماند. در ترجمه بسیاری از آثار ادبی، از جمله نوشته های شکسپیر، مترجم در برگردان واژه ها معنا را حفظ می کند، ولی برای حفظ زیبایی کلام نویسنده همیشه با متن در کشمکش است. نیاز به تغییر عناصری در متن اصلی، برای دستیابی به ترجمه ای مطلوب از آن متن، ناگزیر ترجمه ادبی را با اقتباس ادبی در هم می آمیزد، تا آنجا که هیچ ترجمه زیبایی بدون این اقتباس مکان پذیرنیست. اصالت گرایی لازمه هر ترجمه است، ولی چنانچه بخواهیم قالب هایی را عینا وارد زبان مقصد کنیم، به نظر خواننده ناهنجار و غیر قابل درک جلوه خواهد کرد. از این رو تعدیل زبانی و بلاغی در ترجمه، به نحوی که آسیبی به معنای جمله نرسد، قابل پذیرش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Every piece of literary writing in the course of conveying its message to the reader structurally and meaningfully has its own parlance. However, a large number of structural forms in rendering to another language are modified even though their meaning is often the same. In translation of many literary works as an examples. Shakespeare's writings, the translator
preserves the meaning in rendering the words; nevertheless, there is always a struggle on his part for the euphemism of the words with the text. To obtain an appropriate translation from the text, we need to change the elements in the original text, that is obtaining the literary translation with the literary adaptation. As a result, no authentic translation is possible without this adaptation. If we tend to enter the exact forms into the target language, it will seem incomprehensible and unacceptable to the reader. Therefore, any language and rhetorical change in translation, is acceptable, provided it does not harm the semantic content of the sentence.
Key Words: ,, ,

کلیدواژه‌ها [English]

  • adaptation
  • Content
  • Form
  • language modification
  • Translation