فلسفهء آزادی در آخرین آثار داستایفسکی

نویسنده

چکیده

مقالهء حاضر بررسی رویکرد فلسفی داستایفسکی نسبت به مسئله آزادی، دریافت
او از وضعیت بشر و بعد مذهبی، تمثیلی و تحول عظیم فکری وی در بازپسین
نوشته هایش- از خاطرات زیر زمینی تا "افسانهء مفتش بزرگ "، بخش فلسفی برادرا ن
کاراما زوف- است. فلسفة روسی آرمان طلب و نمادگرا، از سال های پسین قرن نوزدهم، این رمان نویس را به عنوان پدر فکری خود برگزید. چگونه می توان شیفتگی فلاسفه و ادبا را در برابر یک داستان نویس توجیه کرد؟ آیا انگاره های اصلی
فلسفهء داستایفسکی از هنر داستانی او جدا است؟ این بررسی بر تحلیل های روشنگرانهء فیلسوفانی همچون لئون شستوف، نیکولا بردائوف و نظریات نرین میخاییل باختین در
بارهء اهمیت آوا، گفتار و ابداع چندآوایی داستانی توسط داستایفسکی استوار است.
افزون بر توجه به سویه های فلسفی آثار در قبال آزادی، که موضوع بخشی از مقاله
است، بررسی تأثیر داستایفسکی بر برخی ادبای فرانسوی، از جمله آندره ژید و ناتالی ساروت نیز در اینجا مدنظر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The present study discusses the philosophical approach of Dostoyevsky to the concept of "Liberty", his attitude to man's position in life, religious dimension, that of allegorical or metaphorical and his grave change of mind
in his last works ranging from Notes from underground to the "Legend of
great inquisitor" or which is, in turn, a philosophical part of Karamazov Brothers. The idealist and symbolistie Russian philosophy has chosen this novelist as its Father of Thought in late years of 19th century. How can we justify the love and nespect of philosophers and Literary men towards a novelist? Are Dostoyevsky' s original images of philosophy separate from
his art of writing the novels? The review on enlightening analyses of philosophers such as Leon Chestov and Nicolas Berdaov and novel
comments of Michael Baktine are based on the importance of vowel, speech and innovation of novelistic multi-vocal novels by Dostoyevsky. In addition to the philosophical directions of works on Liberty, the theme of some part of the present paper is examining the effects of works by Dostoievsky on some french literary men including Andre Gide and Nataly Sarraute.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dostoyevsky
  • Karamazov Brothers
  • Legend of great inquisitor
  • methods of telling the story
  • Notes from underground
  • philosophy of Liberty