زندگی بعد از پسامدرنیسم و تحلیل کانترا پانتال متن

نویسنده

چکیده

این مقاله که به نوعی در پاسخ به کتاب های «شرق شناسی»و «فرهنگ و استعمار» ادوارد سعید است‘ نگرشهای دیالکتیکی نسبت به «شرق» در تعدادی ازمتون ادبیات انگلیسی را مورد مطالعه قرار می دهد. با انجام یک تحلیل «کانترا پانتال» متن علائمی از یک شرق کلیشه ای و یکنواخت در چارچوب گفتمان غالب ظاهر می شود. به نظر می رسد گفتمان های مشابه ‘تعدادزیادی از اساتید ومنتقدین معاصر در زمینة ادبیات انگلیسی را نیز تحت تأثیر قرار می دهند. این مسئله دربارة یک «تضاد جفتی» و یا به قول «بابا» در بارة یک رابطة «جاذبه و دافع» میان«غرب» و «غیر» پرسش های بسیاری را بر می انگیزد. آیا تصویر شرق نسبتاً ثابت و یکنواخت است؟ و آیا شرق به خاطر تبادل فرهنگی و اختلاط فرهنگی همیشه تهدید بالقوه ای به شمار می رود؟ پاسخ این پرسش ها را می بایست در بطن موضعگیری ایدئولوژیکی خود نویسندگان و نیز شرق شناسی منتقدان و نظریه پردازان دنبال کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This article, to some extent a response to Edward Said's Orientalism and Culture and Imperialism, concentrates on the dialectical attitudes towards the 'Orient' in a number of English literary texts. Through a contrapuntal textual analysis, signs emerge of a stereotypical and often monolithic Orient represented within the framework of dominant discursive practices. Similar discursive practices also seem to influence a significant number of contemporary scholars and critics active in the field. of English literature. This raises
many questions concerning the binary opposition as well as what
..
Bhabha terms the ambivalent relationship, between the 'West' and its
'Other': is the portrayal of the Orient a relatively static or monolithic feature, and is it continually seen as a potential threat through transculturation or hybridity? These questions must be pursued in the context of the ideological position of both the writers themselves and the Oriental ism of critics and theorists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Byron
  • contrapuntal
  • discourse
  • Edward Said
  • Orient
  • orientalism
  • Representation