چکونگی بیان معانی پیشوندهای فعلی روسی در زبان فارسی

نویسنده

چکیده

یکی از ویژگی های بارز زبان روسی، تعداد زیاد افعال پیشوندد ار است. به کمک پیشوندها معانی زیادی که اغلب برای زبان آموزان ایرانی بسیار مشکل اند، بیان، می شوند. از آنجاکه پیشوندهای فعلی فارسی، معانی کمتری نسبت به پیشوندهای روسی بیان می کنند، در ترجمهء روسی به فارسی مشکلات عمد ه ا ی بوجود می آیند که اغلب این گونه پیشوندها تحت اللفظی ترجمه می شوند. در برخی موارد، حتی لازم است که برخی از معانی مربوط به پیشوندها تفسیر شوند، یا از "کلمات تکمیلی- توضیحی "دیگری، از قبیل: قیدها، حروف اضافه، افعال و غیره استفاده شود. در زبان روسی، معانی مختلف هرگونه عنصر زبانی، با توجه به بافت جمله مشخص می شود و با توصیف دقیق موقعیت های خاص جمله است که می توان به معانی مورد نظر دست یافت. با توجه به نقش بافت جمله، برخی معانی را فقط از کل جمله می توان فهمید. آشنایی با شیوه های بیان معانی پیشوندهای روسی، این امکان را به وجود می آورد تا زبان آموزان درک صحیحی نسبت به معانی افعال پیشوندد ار پیدا کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

One of the prominent specifications of the Russian language, is the existence of verbs with prefixes, with the aid of these prefixes, numerous meanings, which are often problematic for the Iranian language learners, are
expressed, since the Persian verbal prefixes express fewer meanings
_
compared with those of the Russian language. While translating from
Russian to Persian lots of problems occur and mostly these prefixes are translated verbatim. In some cases, it is even necessary to interpret the meanings of these prefixes, or to use other" explanatory- complementary" words, including: adverbs, prepositions, verbs etc. In Russian, various meanings of every linguistic item, is a determined clue to the structure of the sentence through the exact description of the context, the meanings can be achieved. Based on the structure of the sentence some meanings can only be
inferred from the "whole" sentence. Familiarity with the methods of expressing the meanings of Russian prefixes, makes it possible for the language learners to establish accurate understanding of verbs with prefixes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • adverbs
  • explanatory- complementary" words
  • prefix
  • prefixed verb
  • Prepositions