نمایه نویسندگان

آ

ا

 • اول، على مداینى روش های بیان نفی در زبان روسی [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • اول، على مداینى بررسی برخی از ویژگی های متمم در زبان روسی (در مقایسه با زبان فارسی) [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • اول، على مداینى تداخل زبان مادری در گفتار روسی دانشجویان ایرانی (اولین تجربه برطرف کردن تداخل زبان مادری) [دوره 9، شماره 19، 1383]

ب

 • بیات، على زن از دیدگاه علامه اقبال لاهوری [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • بیاد، مریم اهمیت و دلالت موضوعی مرگ در آثار جان کیتس [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • بیاد، مریم جنایت و مکافات در نمایشنامة ملکه اثر جان وبستر [دوره 9، شماره 20، 1383]

پ

 • پور، ژاله کهنمویى چند آوایی در متون داستانی [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • پور، علیرضا ولى نارسایی های لغت نامه های روسی به فارسی چاپ ایران [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • پور، علیرضا ولى ضرورت توجه به مقولات لغوی و دستوری متفاوت در زبان روسی و فارسی و چگونگی تطبیق آن ها [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • پور، علیرضا ولى اهمیت تطبیق معنایی و ساختاری کلمات در هنگام ترجمه و تالیف لغت نامه [دوره 9، شماره 19، 1383]

ح

 • حدادى، محمدحسین بررسی درام تاریخی و سیر تحول آن در ادبیات آلمان [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • حدادى، محمدحسین ارنست یونگر و ادبیات جنگ [دوره 9، شماره 18، 1383]
 • حقانى، نادر روش دستور- ترجمه در بستر آموزش الکترونیکی [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • حقانى، نادر قابلیت های بستر الکترونیکی در آموزش (زبان) [دوره 9، شماره 18، 1383]
 • حقانى، نادر مختصات برنامهء نوین رشتهء مترجمی زبان آلمانی [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • حقانى، نادر آموزش ترجمه: زبان آموزی یا مترجمی [دوره 9، شماره 16، 1383]

خ

د

ر

 • رضایی، عباسعلی راهبردهای تست و کنش دانشجویان در آزمون های سنجش یادگیری [دوره 9، شماره 20، 1383]

ز

س

 • سیاری، ژرار بازتاب های عیّاری در رمان معاصر [دوره 9، شماره 21، 1383]

ش

ص

ع

 • علوی، سید محمد نقش دانش گرامر و واژگان در تست خواندن و درک مطلب [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • علوی، سید محمد کارآیی پروتکل کلامی در بررسی روایی سازه تست زبان [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • علوی، فریده حسب حال نویسی تخیلی [دوره 9، شماره 21، 1383]

غ

 • غلامی، حسین ویژگی های معنایی پیشوندهای روسی و توصیف آنها [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • غلامى، حسین چکونگی بیان معانی پیشوندهای فعلی روسی در زبان فارسی [دوره 9، شماره 17، 1383]

ف

 • فرد، زهرا اسماعیلى بررسی هجا در زبان ایتالیایی [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • فرهادی، حسین اثر و پی آمد کلاس های آمادگی بر روی نمرات توفل وتست های کاربردی [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • فروغی، حسن اسطوره ایران دلفریب در ادبیات فرانسه قرن هجدهم [دوره 9، شماره 21، 1383]

ق

 • قیطانچی، جاوید یوسف در کوه آرارات [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • قیطانچى، جاوید اندرو موشن شهریار شاعران معاصر انگلستان: بررسی شعر "نامه " [دوره 9، شماره 22، 1383]
 • قندهارى، فیروزه ریشه شناسی و دانش ساخت واژه و تأثیر آن بر یادگیری و توسعهء واژگان زبان انگلیسی [دوره 9، شماره 16، 1383]

گ

ل

 • لسانى، حسین بررسی مقایسه ای قید در زبان های روسی و فارسی [دوره 9، شماره 18، 1383]
 • لسانى، حسین مقایسهء صفت در زبان های روسی و فارسی [دوره 9، شماره 17، 1383]
 • لسانى، حسین مقایسه جملات بی شخص در زبان روسی و فارسی [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • لسانى، حسین مفاهیم اصلی نحو و واحدهای تشکیل دهنده آن در زبان معاصر و ادبی روسی [دوره 9، شماره 19، 1383]

م

 • مارچوک، یورى نیکلایویچ تجزیه و تحلیل اصطلاحات برای استفاده در ترجمه ماشینی [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • ماکوئی، شهرزاد آندره ژید و قصه های آیینه وار [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • مرندی، سید محمد زندگی بعد از پسامدرنیسم و تحلیل کانترا پانتال متن [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • مطهر، جان اله کریمى بررسی نقش ترجمه و ادبیات ترجمه ای در توسعهء ادبیات روسیه (تحلیل موردی تأثیر ترجمهء قرآن در مضامین اشعار آلکساندر پوشکین) [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • معرفت، حمیده معلوم یا مجهول؟ عوامل مؤثر در انتخاب ساختار جمله در زبان دوم [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • معرفت، فهیمه باز خورد گفتاری در کلاس نگارش [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • مقدادی، بهرام بوف کور و خشم و هیایو [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • مقدادى، بهرام نقد اسطوره ای نوشته های کافکا [دوره 9، شماره 18، 1383]
 • منش، وفا یزدان زن از دیدگاه علامه اقبال لاهوری [دوره 9، شماره 22، 1383]

ن

 • نجفى، محمدمراد تداخل زبان مادری در گفتار روسی دانشجویان ایرانی (اولین تجربه برطرف کردن تداخل زبان مادری) [دوره 9، شماره 19، 1383]
 • ندوشن، محمد علی سلمانی مطالعه و مقایسه اجتماعی – پراگماتیک تعارف [دوره 9، شماره 20، 1383]
 • نوران، مهرى قدیمى توصیف شخصیت ها در داستان های اشتفان تسوایگ [دوره 9، شماره 22، 1383]

و

 • وحیدى، ثریا تجزیه و تحلیل مقابله ای "ساخت بیان گونگی " بند درمتون نوشتاری تشریحی انگلیسی و فارسی و اثرات احتمالی آن در آموزش زبان انگلیسی [دوره 9، شماره 16، 1383]
 • ورکى، پرویز البرزى توصیف نظام ضمایر شخصی در زبان فارسی با نگاهی همسان در زبان آلمانی [دوره 9، شماره 17، 1383]