نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آتلانتیس نو آرمانشهر یا هزار‌توی خرد؟ جدل ویلیام بلیک با فرانسیس بیکن [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • آرگو بررسی چگونگی شکل‌گیری «ورلان» در زبان فرانسه [دوره 14، شماره 53، 1388]
 • آرمانشهر آرمانشهر یا هزار‌توی خرد؟ جدل ویلیام بلیک با فرانسیس بیکن [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • آزمون سنجش توانش عمومی زبان تحلیل کارکرد افتراقی جنسیتی آزمون سنجش توانش عمومی زبان دانشگاه تهران [دوره 14، شماره 56، 1388]
 • آزمون فراگیر تحلیل کارکرد افتراقی جنسیتی آزمون سنجش توانش عمومی زبان دانشگاه تهران [دوره 14، شماره 56، 1388]
 • آزمون مهارت‌های انتقادی رابطة زبان مادری، جنسیت و سن با سطح تفکر انتقادی [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • آلفرد دووینی نیما یوشیج و شعرای مدرن فرانسوی ( آلفرد دووینی و پل الوآر) [دوره 14، شماره 53، 1388]
 • آموزش ویژگی‌های یادگیری زبان خارجی توسط فراگیران بزرگسال [دوره 14، شماره 53، 1388]
 • آموزش زبان تحلیلی بر چگونگی ارائه نرم‌افزارهای آموزشی زبان (با توجه به شکل، محتوا و تکنیک) [دوره 14، شماره 51، 1388]
 • آموزش زبان رویکرد معناشناسی شناختی به حروف اضافه مکانی زبان فارسی از منظر آموزشی، مطالعة موردی: حرف اضافة در [دوره 14، شماره 56، 1388]
 • آموزش زبان انگلیسی بررسی وضعیت موجود و آسیب‌شناسی آموزش زبان انگلیسی در مهد‌کودک‌ها [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • آموزش زبان خارجی زبان، فرهنگ، اصطلاحات و ارتباط آنها با آموزش زبان‌های خارجی [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • آموزش زبان‌های خارجی ویژگی‌های یادگیری زبان خارجی توسط فراگیران بزرگسال [دوره 14، شماره 53، 1388]
 • آهنگ بررسی مقابله‌ای نظام آهنگ فارسی و ژاپنی با نگاهی به تکیه زیر و بمی هسته‌ای در دو زبان [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • آوای روایی تحلیل روایت در هفت پیکر نظامی [دوره 14، شماره 53، 1388]

ا

 • ایتالیایی) هم ز نساخی برآمد هم ز دین، دربارة نگاه مولوی و کالوینو به یک روایت دروغین [دوره 14، شماره 52، 1388]
 • ایتالو کالوینو هم ز نساخی برآمد هم ز دین، دربارة نگاه مولوی و کالوینو به یک روایت دروغین [دوره 14، شماره 52، 1388]
 • ادبیات تطبیقی (فارسی هم ز نساخی برآمد هم ز دین، دربارة نگاه مولوی و کالوینو به یک روایت دروغین [دوره 14، شماره 52، 1388]
 • ادبیات داستانی معاصر هند نقد و تحلیل بازیگر شطرنج و جایگاه پریم‌چند در ادبیات داستانی معاصر هند [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • ادبیات روسی بررسی شخصیت ادبی گریبایدوف، شاعر سیاست‌پیشه روسی از منظر کمدی امان از عقل [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • ادیبان نگاه شرق‌شناسان روس بر ایده‌های تربیتی مفاخر علم و ادب ایران [دوره 14، شماره 51، 1388]
 • ایده‌های تربیتی نگاه شرق‌شناسان روس بر ایده‌های تربیتی مفاخر علم و ادب ایران [دوره 14، شماره 51، 1388]
 • ارتباط زبان، فرهنگ، اصطلاحات و ارتباط آنها با آموزش زبان‌های خارجی [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • ارتباط شفاهی‌ نقش تمرین‌های کاربردی زبان در افزایش انگیزه زبان‌آموزان فرانسه [دوره 14، شماره 53، 1388]
 • ارزیابی نقش جنسیت مترجم در صحت ترجمه [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • اساطیر مفاهیم اسلامی و جهانی در شاهنامة فردوسی [دوره 14، شماره 56، 1388]
 • استعاره فعل حرکتی ????-?????? در مفهوم مجازی و طریقة بیان آن در زبان فارسی [دوره 14، شماره 52، 1388]
 • اسطوره تلفیق افسانه و اسطوره در داستان‌های کوتاه ژان- ماری گوستاو لوکلزیو [دوره 14، شماره 51، 1388]
 • اصالت «ترجمه و تقابل فرهنگ‌ها»، مشکلات ترجمه داستان کوتاه طعم گس خرمالو نوشته زویا پیرزاد [دوره 14، شماره 53، 1388]
 • اصطلاحات زبان، فرهنگ، اصطلاحات و ارتباط آنها با آموزش زبان‌های خارجی [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • اعتبار سازه تهیه و بررسی اعتبار سازة پرسشنامه «ویژگی‌های مدرسان موفق زبان انگلیسی» [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • افسانه تلفیق افسانه و اسطوره در داستان‌های کوتاه ژان- ماری گوستاو لوکلزیو [دوره 14، شماره 51، 1388]
 • امان از عقل بررسی شخصیت ادبی گریبایدوف، شاعر سیاست‌پیشه روسی از منظر کمدی امان از عقل [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • انسان معاصر پژوهشی پیرامون دو نمایشنامة در انتظار گودو و پایان بازی [دوره 14، شماره 51، 1388]
 • انکیزیسیون انسان فرهیخته در برابر نهادهای اجتماعی در نمایشنامة زندگی گالیله اثر برتولت برشت [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • انگیزش نقش تمرین‌های کاربردی زبان در افزایش انگیزه زبان‌آموزان فرانسه [دوره 14، شماره 53، 1388]
 • انئاس تطبیق شخصیت‌های اساطیری انئید و شاهنامه [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • انئید تطبیق شخصیت‌های اساطیری انئید و شاهنامه [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • اودت بررسی مفهوم دلدادگی در عشق سوان اثر مارسل پروست [دوره 14، شماره 51، 1388]

ب

 • بازخورد دستوری بازخورد دستوری نوشتاری گزینشی و تأثیردراز مدت آن بر فراگیری حروف تعریف انگلیسی [دوره 14، شماره 56، 1388]
 • بازیگر شطرنج نقد و تحلیل بازیگر شطرنج و جایگاه پریم‌چند در ادبیات داستانی معاصر هند [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • بیان نام بررسی تطبیقی داستان رستم و سهراب با برخی موارد مشابه در اساطیر جهان [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • بی‌زبان‌‌بودن نقش جنسیت مترجم در صحت ترجمه [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • بکت پژوهشی پیرامون دو نمایشنامة در انتظار گودو و پایان بازی [دوره 14، شماره 51، 1388]
 • بیکن آرمانشهر یا هزار‌توی خرد؟ جدل ویلیام بلیک با فرانسیس بیکن [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • بلاغت بررسی مقایسه‌ای جناس‌های لفظی و مرکب در زبان‌های روسی و فارسی [دوره 14، شماره 52، 1388]
 • بلیک آرمانشهر یا هزار‌توی خرد؟ جدل ویلیام بلیک با فرانسیس بیکن [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • بهشت از دست رفته «جغرافیای تخیلی»: گفتمان شرق‌شناسانه در بهشت از دست رفته [دوره 14، شماره 56، 1388]

پ

 • پایان بازی پژوهشی پیرامون دو نمایشنامة در انتظار گودو و پایان بازی [دوره 14، شماره 51، 1388]
 • پانویس «ترجمه و تقابل فرهنگ‌ها»، مشکلات ترجمه داستان کوتاه طعم گس خرمالو نوشته زویا پیرزاد [دوره 14، شماره 53، 1388]
 • پدرکشی بررسی تطبیقی داستان رستم و سهراب با برخی موارد مشابه در اساطیر جهان [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • پیر پیر از دیدگاه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی و نیکالای گومیلیوف [دوره 14، شماره 51، 1388]
 • پرسشنامه تهیه و بررسی اعتبار سازة پرسشنامه «ویژگی‌های مدرسان موفق زبان انگلیسی» [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • پریم‌چند نقد و تحلیل بازیگر شطرنج و جایگاه پریم‌چند در ادبیات داستانی معاصر هند [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • پروست بررسی مفهوم دلدادگی در عشق سوان اثر مارسل پروست [دوره 14، شماره 51، 1388]
 • پژوهش کیفی بررسی وضعیت موجود و آسیب‌شناسی آموزش زبان انگلیسی در مهد‌کودک‌ها [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • پسرکشی بررسی تطبیقی داستان رستم و سهراب با برخی موارد مشابه در اساطیر جهان [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • پل الوآر نیما یوشیج و شعرای مدرن فرانسوی ( آلفرد دووینی و پل الوآر) [دوره 14، شماره 53، 1388]
 • پهلوی بررسی قلب واجی در زبان فارسی: همزمانی، در زمانی و نظریه بهینگی [دوره 14، شماره 56، 1388]

ت

 • تاثیر نیما یوشیج و شعرای مدرن فرانسوی ( آلفرد دووینی و پل الوآر) [دوره 14، شماره 53، 1388]
 • تأویل هم ز نساخی برآمد هم ز دین، دربارة نگاه مولوی و کالوینو به یک روایت دروغین [دوره 14، شماره 52، 1388]
 • تأویل نقدی بر نظریه‏های هرمنوتیک ادبی [دوره 14، شماره 52، 1388]
 • تأویل‏گر نقدی بر نظریه‏های هرمنوتیک ادبی [دوره 14، شماره 52، 1388]
 • تجانس آوایی (اوملات) پربسامدترین فرایندهای واجی در زبان آلمانی [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • تجربه نقدی بر نظریه‏های هرمنوتیک ادبی [دوره 14، شماره 52، 1388]
 • تجربه معلمان خودکارآمدی معلمان انگلیسی در ایران:آیا مدرک تحصیلی و تجربه باعث تفاوت می‌شود؟ [دوره 14، شماره 56، 1388]
 • تجزیه و تحلیل نگاه شرق‌شناسان روس بر ایده‌های تربیتی مفاخر علم و ادب ایران [دوره 14، شماره 51، 1388]
 • تحلیل تحلیلی بر چگونگی ارائه نرم‌افزارهای آموزشی زبان (با توجه به شکل، محتوا و تکنیک) [دوره 14، شماره 51، 1388]
 • تحلیل تحلیل روایت در هفت پیکر نظامی [دوره 14، شماره 53، 1388]
 • تحلیل ساختاری تحلیل یکی از رباعیات خیام و نقد ساختاری دو ترجمة روسی آن [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • تحلیل عاملی تهیه و بررسی اعتبار سازة پرسشنامه «ویژگی‌های مدرسان موفق زبان انگلیسی» [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • تخیل بررسی چگونگی شکل‌گیری حسب‌حال‌نویسی تخیلی متأثر از نظریه‌های کوانتومی در آثار ژرژ پرک [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • ترجمة آزاد بررسی ترجمه‌های مختلف قرآن به زبان آلمانی [دوره 14، شماره 52، 1388]
 • ترجمة تحت الفظی بررسی ترجمه‌های مختلف قرآن به زبان آلمانی [دوره 14، شماره 52، 1388]
 • ترجمة تحت‌اللفظی نقد و بررسی ترجمة آلمانی قرآن، متعلق به فرقة قادیانیه با استناد به سورة حمد [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • ترجمة تفسیری بررسی ترجمه‌های مختلف قرآن به زبان آلمانی [دوره 14، شماره 52، 1388]
 • ترجمة فیلم تأملی در ترجمة فیلم با تکیه بر چگونگی انتقال فیلم از زبان آلمانی به فارسی [دوره 14، شماره 52، 1388]
 • ترجمه نقد ترجمة داستان «درس‌های فرانسه» از دیدگاه نظریة سخن‌کاوی (بررسی موردی: سبک، لحن، نشانه‌های سجاوندی) [دوره 14، شماره 52، 1388]
 • ترجمه «ترجمه و تقابل فرهنگ‌ها»، مشکلات ترجمه داستان کوتاه طعم گس خرمالو نوشته زویا پیرزاد [دوره 14، شماره 53، 1388]
 • ترجمه تحلیل یکی از رباعیات خیام و نقد ساختاری دو ترجمة روسی آن [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • ترکیب واژه فعل حرکتی ????-?????? در مفهوم مجازی و طریقة بیان آن در زبان فارسی [دوره 14، شماره 52، 1388]
 • تصریف در بیان کارکرد تصریف در دو سورة قرآنی ناظر به داستان آفرینش در پرتو فراکارکرد متنی هلیدی [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • تفاوت‌های جنسیتی تحلیل کارکرد افتراقی جنسیتی آزمون سنجش توانش عمومی زبان دانشگاه تهران [دوره 14، شماره 56، 1388]
 • تفکر انتقادی رابطة زبان مادری، جنسیت و سن با سطح تفکر انتقادی [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • تقلید نیما یوشیج و شعرای مدرن فرانسوی ( آلفرد دووینی و پل الوآر) [دوره 14، شماره 53، 1388]
 • تکیة زیروبمی هسته‌ای بررسی مقابله‌ای نظام آهنگ فارسی و ژاپنی با نگاهی به تکیه زیر و بمی هسته‌ای در دو زبان [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • تملک مطلق عشق در رمان در جستجوی زمان از دست رفته اثر مارسل پروست [دوره 14، شماره 51، 1388]
 • تندیس‌سازی کلاسیسیسم و/ یا رمانتیسیسم: مروری بر زیبایی‌شناسی قصة زمستان [دوره 14، شماره 56، 1388]
 • تنوع زبانی تأملی در ترجمة فیلم با تکیه بر چگونگی انتقال فیلم از زبان آلمانی به فارسی [دوره 14، شماره 52، 1388]
 • تولید نرم‌افزار تحلیلی بر چگونگی ارائه نرم‌افزارهای آموزشی زبان (با توجه به شکل، محتوا و تکنیک) [دوره 14، شماره 51، 1388]
 • تئاتر معاصر پژوهشی پیرامون دو نمایشنامة در انتظار گودو و پایان بازی [دوره 14، شماره 51، 1388]

ج

 • جابجایی واجی بررسی قلب واجی در زبان فارسی: همزمانی، در زمانی و نظریه بهینگی [دوره 14، شماره 56، 1388]
 • جان میلتون «جغرافیای تخیلی»: گفتمان شرق‌شناسانه در بهشت از دست رفته [دوره 14، شماره 56، 1388]
 • جغرافیای تخیلی «جغرافیای تخیلی»: گفتمان شرق‌شناسانه در بهشت از دست رفته [دوره 14، شماره 56، 1388]
 • جناس لفظی بررسی مقایسه‌ای جناس‌های لفظی و مرکب در زبان‌های روسی و فارسی [دوره 14، شماره 52، 1388]
 • جناس مرفو بررسی مقایسه‌ای جناس‌های لفظی و مرکب در زبان‌های روسی و فارسی [دوره 14، شماره 52، 1388]
 • جناس مرکب بررسی مقایسه‌ای جناس‌های لفظی و مرکب در زبان‌های روسی و فارسی [دوره 14، شماره 52، 1388]
 • جنبه‌های آوایی تحلیل یکی از رباعیات خیام و نقد ساختاری دو ترجمة روسی آن [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • جنبه‌های واژه‌شناختی تحلیل یکی از رباعیات خیام و نقد ساختاری دو ترجمة روسی آن [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • جنسیت نقش جنسیت مترجم در صحت ترجمه [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • جهان معنوی چگونگی تبلور جهان معنوی و بازیابی هویت در شخصیت‌های داستانی لوکلزیو [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • جوانان بررسی چگونگی شکل‌گیری «ورلان» در زبان فرانسه [دوره 14، شماره 53، 1388]

ح

 • حاکمیت نقش جنسیت مترجم در صحت ترجمه [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • حذف پربسامدترین فرایندهای واجی در زبان آلمانی [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • حروف اضافه در رویکرد معناشناسی شناختی به حروف اضافه مکانی زبان فارسی از منظر آموزشی، مطالعة موردی: حرف اضافة در [دوره 14، شماره 56، 1388]
 • حروف اضافه مکانی رویکرد معناشناسی شناختی به حروف اضافه مکانی زبان فارسی از منظر آموزشی، مطالعة موردی: حرف اضافة در [دوره 14، شماره 56، 1388]
 • حروف تعریف بازخورد دستوری نوشتاری گزینشی و تأثیردراز مدت آن بر فراگیری حروف تعریف انگلیسی [دوره 14، شماره 56، 1388]
 • حسادت عشق در رمان در جستجوی زمان از دست رفته اثر مارسل پروست [دوره 14، شماره 51، 1388]
 • حسب حال نویسی بررسی چگونگی شکل‌گیری حسب‌حال‌نویسی تخیلی متأثر از نظریه‌های کوانتومی در آثار ژرژ پرک [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • حفظ موضوع کارکرد تصریف در دو سورة قرآنی ناظر به داستان آفرینش در پرتو فراکارکرد متنی هلیدی [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • حماسه مفاهیم اسلامی و جهانی در شاهنامة فردوسی [دوره 14، شماره 56، 1388]
 • حومه‌نشینی بررسی چگونگی شکل‌گیری «ورلان» در زبان فرانسه [دوره 14، شماره 53، 1388]

خ

 • خاطرة‌ کودکی بررسی چگونگی شکل‌گیری حسب‌حال‌نویسی تخیلی متأثر از نظریه‌های کوانتومی در آثار ژرژ پرک [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • خیال‌پردازی عشق در رمان در جستجوی زمان از دست رفته اثر مارسل پروست [دوره 14، شماره 51، 1388]
 • خرد آرمانشهر یا هزار‌توی خرد؟ جدل ویلیام بلیک با فرانسیس بیکن [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • خطاهای املائی نوع‌شناسی خطاهای املائی دانشجویان ایرانی زبان فرانسه [دوره 14، شماره 53، 1388]
 • خودکارآمدی معلمان خودکارآمدی معلمان انگلیسی در ایران:آیا مدرک تحصیلی و تجربه باعث تفاوت می‌شود؟ [دوره 14، شماره 56، 1388]

د

 • داستان کوتاه تلفیق افسانه و اسطوره در داستان‌های کوتاه ژان- ماری گوستاو لوکلزیو [دوره 14، شماره 51، 1388]
 • دانشجویان ایرانی نوع‌شناسی خطاهای املائی دانشجویان ایرانی زبان فرانسه [دوره 14، شماره 53، 1388]
 • در انتظار گودو پژوهشی پیرامون دو نمایشنامة در انتظار گودو و پایان بازی [دوره 14، شماره 51، 1388]
 • در زمانی بررسی قلب واجی در زبان فارسی: همزمانی، در زمانی و نظریه بهینگی [دوره 14، شماره 56، 1388]
 • درویش پیر از دیدگاه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی و نیکالای گومیلیوف [دوره 14، شماره 51، 1388]
 • دلداده بررسی مفهوم دلدادگی در عشق سوان اثر مارسل پروست [دوره 14، شماره 51، 1388]
 • دلدار بررسی مفهوم دلدادگی در عشق سوان اثر مارسل پروست [دوره 14، شماره 51، 1388]
 • دمیدگی پربسامدترین فرایندهای واجی در زبان آلمانی [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • دوبله تأملی در ترجمة فیلم با تکیه بر چگونگی انتقال فیلم از زبان آلمانی به فارسی [دوره 14، شماره 52، 1388]

ر

 • رابطه بررسی مفهوم دلدادگی در عشق سوان اثر مارسل پروست [دوره 14، شماره 51، 1388]
 • راهکار نقد و بررسی ترجمة آلمانی قرآن، متعلق به فرقة قادیانیه با استناد به سورة حمد [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • راوی برون داستانی بررسی ساختار روایی در داستان پرومته نوشتة آندره ژید [دوره 14، شماره 53، 1388]
 • راوی درون داستانی بررسی ساختار روایی در داستان پرومته نوشتة آندره ژید [دوره 14، شماره 53، 1388]
 • رباعی تحلیل یکی از رباعیات خیام و نقد ساختاری دو ترجمة روسی آن [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • رستم تطبیق شخصیت‌های اساطیری انئید و شاهنامه [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • رستم و سهراب بررسی تطبیقی داستان رستم و سهراب با برخی موارد مشابه در اساطیر جهان [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • رگرسیون لجیستیک تحلیل کارکرد افتراقی جنسیتی آزمون سنجش توانش عمومی زبان دانشگاه تهران [دوره 14، شماره 56، 1388]
 • رمان قرن بیستم تقابل ماشین و انسان در رمان یادداشت‌های سرافینو گوبیو اپراتور سینما اثر لوئیجی پیراندللو [دوره 14، شماره 56، 1388]
 • روایت تحلیل روایت در هفت پیکر نظامی [دوره 14، شماره 53، 1388]
 • روایت بررسی چگونگی شکل‌گیری حسب‌حال‌نویسی تخیلی متأثر از نظریه‌های کوانتومی در آثار ژرژ پرک [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • روایت‌شناسی بررسی ساختار روایی در داستان پرومته نوشتة آندره ژید [دوره 14، شماره 53، 1388]
 • روان‌شناسی زبان ویژگی‌های یادگیری زبان خارجی توسط فراگیران بزرگسال [دوره 14، شماره 53، 1388]
 • روسیه تزاری بررسی شخصیت ادبی گریبایدوف، شاعر سیاست‌پیشه روسی از منظر کمدی امان از عقل [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • روش نقدی بر نظریه‏های هرمنوتیک ادبی [دوره 14، شماره 52، 1388]
 • روش‌شناسی ویژگی‌های یادگیری زبان خارجی توسط فراگیران بزرگسال [دوره 14، شماره 53، 1388]
 • روشنفکران انسان فرهیخته در برابر نهادهای اجتماعی در نمایشنامة زندگی گالیله اثر برتولت برشت [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • رویکرد کنشی نقش تمرین‌های کاربردی زبان در افزایش انگیزه زبان‌آموزان فرانسه [دوره 14، شماره 53، 1388]
 • رویکردهای نظری تحلیل رویکردهای نظری نقد ترجمه: کاربردهای آموزشی و پژوهشی [دوره 14، شماره 51، 1388]

ز

 • زاویه دید بررسی ساختار روایی در داستان پرومته نوشتة آندره ژید [دوره 14، شماره 53، 1388]
 • زیبایی‌شناسی کلاسیسیسم و/ یا رمانتیسیسم: مروری بر زیبایی‌شناسی قصة زمستان [دوره 14، شماره 56، 1388]
 • زیبایی‏شناسی نقدی بر نظریه‏های هرمنوتیک ادبی [دوره 14، شماره 52، 1388]
 • زبان زبان، فرهنگ، اصطلاحات و ارتباط آنها با آموزش زبان‌های خارجی [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • زبان دوم بررسی وضعیت موجود و آسیب‌شناسی آموزش زبان انگلیسی در مهد‌کودک‌ها [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • زبان روسی فعل حرکتی ????-?????? در مفهوم مجازی و طریقة بیان آن در زبان فارسی [دوره 14، شماره 52، 1388]
 • زبان‌شناسی بررسی چگونگی شکل‌گیری «ورلان» در زبان فرانسه [دوره 14، شماره 53، 1388]
 • زبان‌شناسی سبک‌های زبانی در فارسی و نمود ادبی [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • زبان‌شناسی اجتماعی سبک‌های زبانی در فارسی و نمود ادبی [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • زبان فارسی فعل حرکتی ????-?????? در مفهوم مجازی و طریقة بیان آن در زبان فارسی [دوره 14، شماره 52، 1388]
 • زبان فرانسه نوع‌شناسی خطاهای املائی دانشجویان ایرانی زبان فرانسه [دوره 14، شماره 53، 1388]
 • زبان مادری رابطة زبان مادری، جنسیت و سن با سطح تفکر انتقادی [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • زندگی ماشینی تقابل ماشین و انسان در رمان یادداشت‌های سرافینو گوبیو اپراتور سینما اثر لوئیجی پیراندللو [دوره 14، شماره 56، 1388]

ژ

 • ژاپنی بررسی مقابله‌ای نظام آهنگ فارسی و ژاپنی با نگاهی به تکیه زیر و بمی هسته‌ای در دو زبان [دوره 14، شماره 54، 1388]

س

 • ساختار تحلیل روایت در هفت پیکر نظامی [دوره 14، شماره 53، 1388]
 • ساختار اطلاعات گفتمان کارکرد تصریف در دو سورة قرآنی ناظر به داستان آفرینش در پرتو فراکارکرد متنی هلیدی [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • ساخت مبتدایی کارکرد تصریف در دو سورة قرآنی ناظر به داستان آفرینش در پرتو فراکارکرد متنی هلیدی [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • سالک پیر از دیدگاه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی و نیکالای گومیلیوف [دوره 14، شماره 51، 1388]
 • سیاوش تطبیق شخصیت‌های اساطیری انئید و شاهنامه [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • سبک نقد ترجمة داستان «درس‌های فرانسه» از دیدگاه نظریة سخن‌کاوی (بررسی موردی: سبک، لحن، نشانه‌های سجاوندی) [دوره 14، شماره 52، 1388]
 • سبک سبک‌های زبانی در فارسی و نمود ادبی [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • سبک ادبی سبک‌های زبانی در فارسی و نمود ادبی [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • سبک زبانی سبک‌های زبانی در فارسی و نمود ادبی [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • سخن‌کاوی نقد ترجمة داستان «درس‌های فرانسه» از دیدگاه نظریة سخن‌کاوی (بررسی موردی: سبک، لحن، نشانه‌های سجاوندی) [دوره 14، شماره 52، 1388]
 • سیر و سلوک پیر از دیدگاه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی و نیکالای گومیلیوف [دوره 14، شماره 51، 1388]
 • سیستم املائی نوع‌شناسی خطاهای املائی دانشجویان ایرانی زبان فرانسه [دوره 14، شماره 53، 1388]
 • سعدی نگاه شرق‌شناسان روس بر ایده‌های تربیتی مفاخر علم و ادب ایران [دوره 14، شماره 51، 1388]
 • سفر چگونگی تبلور جهان معنوی و بازیابی هویت در شخصیت‌های داستانی لوکلزیو [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • سینک تأملی در ترجمة فیلم با تکیه بر چگونگی انتقال فیلم از زبان آلمانی به فارسی [دوره 14، شماره 52، 1388]
 • سینما تقابل ماشین و انسان در رمان یادداشت‌های سرافینو گوبیو اپراتور سینما اثر لوئیجی پیراندللو [دوره 14، شماره 56، 1388]
 • سوان بررسی مفهوم دلدادگی در عشق سوان اثر مارسل پروست [دوره 14، شماره 51، 1388]

ش

 • شاهنامه تطبیق شخصیت‌های اساطیری انئید و شاهنامه [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • شاهنامه مفاهیم اسلامی و جهانی در شاهنامة فردوسی [دوره 14، شماره 56، 1388]
 • شرق «جغرافیای تخیلی»: گفتمان شرق‌شناسانه در بهشت از دست رفته [دوره 14، شماره 56، 1388]
 • شکسپیر کلاسیسیسم و/ یا رمانتیسیسم: مروری بر زیبایی‌شناسی قصة زمستان [دوره 14، شماره 56، 1388]
 • شکل هنری رمانتیک کلاسیسیسم و/ یا رمانتیسیسم: مروری بر زیبایی‌شناسی قصة زمستان [دوره 14، شماره 56، 1388]
 • شکل هنری کلاسیک کلاسیسیسم و/ یا رمانتیسیسم: مروری بر زیبایی‌شناسی قصة زمستان [دوره 14، شماره 56، 1388]

ص

 • صحت نقش جنسیت مترجم در صحت ترجمه [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • صحت بازخورد دستوری نوشتاری گزینشی و تأثیردراز مدت آن بر فراگیری حروف تعریف انگلیسی [دوره 14، شماره 56، 1388]
 • صنعت زدگی تقابل ماشین و انسان در رمان یادداشت‌های سرافینو گوبیو اپراتور سینما اثر لوئیجی پیراندللو [دوره 14، شماره 56، 1388]
 • صورت (Form) آرمانشهر یا هزار‌توی خرد؟ جدل ویلیام بلیک با فرانسیس بیکن [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • صوفیه پیر از دیدگاه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی و نیکالای گومیلیوف [دوره 14، شماره 51، 1388]

ض

 • ضریب همبستگی بررسی مقابله‌ای نظام آهنگ فارسی و ژاپنی با نگاهی به تکیه زیر و بمی هسته‌ای در دو زبان [دوره 14، شماره 54، 1388]

ط

 • طبیعت چگونگی تبلور جهان معنوی و بازیابی هویت در شخصیت‌های داستانی لوکلزیو [دوره 14، شماره 55، 1388]

ع

 • عبارات پیش ساخته آموزش مهارت نوشتار از طریق عبارات پیش‌ساخته: روش نوینی در آموزش مهارت نوشتار [دوره 14، شماره 56، 1388]
 • عبداله بن سعد بن ابی سرح هم ز نساخی برآمد هم ز دین، دربارة نگاه مولوی و کالوینو به یک روایت دروغین [دوره 14، شماره 52، 1388]
 • عشق عشق در رمان در جستجوی زمان از دست رفته اثر مارسل پروست [دوره 14، شماره 51، 1388]
 • عشق بررسی مفهوم دلدادگی در عشق سوان اثر مارسل پروست [دوره 14، شماره 51، 1388]
 • عقاید نگاه شرق‌شناسان روس بر ایده‌های تربیتی مفاخر علم و ادب ایران [دوره 14، شماره 51، 1388]
 • عقاید جهانی مفاهیم اسلامی و جهانی در شاهنامة فردوسی [دوره 14، شماره 56، 1388]

ف

 • فارسی بررسی مقابله‌ای نظام آهنگ فارسی و ژاپنی با نگاهی به تکیه زیر و بمی هسته‌ای در دو زبان [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • فارسی بررسی قلب واجی در زبان فارسی: همزمانی، در زمانی و نظریه بهینگی [دوره 14، شماره 56، 1388]
 • فاشیسم انسان فرهیخته در برابر نهادهای اجتماعی در نمایشنامة زندگی گالیله اثر برتولت برشت [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • فاصله‌گذاری انسان فرهیخته در برابر نهادهای اجتماعی در نمایشنامة زندگی گالیله اثر برتولت برشت [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • فراکارکرد متنی کارکرد تصریف در دو سورة قرآنی ناظر به داستان آفرینش در پرتو فراکارکرد متنی هلیدی [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • فراگیر بزرگسال ویژگی‌های یادگیری زبان خارجی توسط فراگیران بزرگسال [دوره 14، شماره 53، 1388]
 • فردوسی مفاهیم اسلامی و جهانی در شاهنامة فردوسی [دوره 14، شماره 56، 1388]
 • فرهنگ «ترجمه و تقابل فرهنگ‌ها»، مشکلات ترجمه داستان کوتاه طعم گس خرمالو نوشته زویا پیرزاد [دوره 14، شماره 53، 1388]
 • فرهنگ زبان، فرهنگ، اصطلاحات و ارتباط آنها با آموزش زبان‌های خارجی [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • فعالیت کاربردی زبان نقش تمرین‌های کاربردی زبان در افزایش انگیزه زبان‌آموزان فرانسه [دوره 14، شماره 53، 1388]
 • فعل حرکتی فعل حرکتی ????-?????? در مفهوم مجازی و طریقة بیان آن در زبان فارسی [دوره 14، شماره 52، 1388]

ق

 • قادیانیه نقد و بررسی ترجمة آلمانی قرآن، متعلق به فرقة قادیانیه با استناد به سورة حمد [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • قرآن بررسی ترجمه‌های مختلف قرآن به زبان آلمانی [دوره 14، شماره 52، 1388]
 • قرآن نقد و بررسی ترجمة آلمانی قرآن، متعلق به فرقة قادیانیه با استناد به سورة حمد [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • قرآن کارکرد تصریف در دو سورة قرآنی ناظر به داستان آفرینش در پرتو فراکارکرد متنی هلیدی [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • قریحه فرانسوی نیما یوشیج و شعرای مدرن فرانسوی ( آلفرد دووینی و پل الوآر) [دوره 14، شماره 53، 1388]
 • قهرمان‌پروری انسان فرهیخته در برابر نهادهای اجتماعی در نمایشنامة زندگی گالیله اثر برتولت برشت [دوره 14، شماره 54، 1388]

ک

 • کاربردهای آموزشی و پژوهشی تحلیل رویکردهای نظری نقد ترجمه: کاربردهای آموزشی و پژوهشی [دوره 14، شماره 51، 1388]
 • کارکرد افتراقی سؤال تحلیل کارکرد افتراقی جنسیتی آزمون سنجش توانش عمومی زبان دانشگاه تهران [دوره 14، شماره 56، 1388]
 • کتاب یوریزن آرمانشهر یا هزار‌توی خرد؟ جدل ویلیام بلیک با فرانسیس بیکن [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • کیخسرو تطبیق شخصیت‌های اساطیری انئید و شاهنامه [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • کمدی بررسی شخصیت ادبی گریبایدوف، شاعر سیاست‌پیشه روسی از منظر کمدی امان از عقل [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • کوانتوم بررسی چگونگی شکل‌گیری حسب‌حال‌نویسی تخیلی متأثر از نظریه‌های کوانتومی در آثار ژرژ پرک [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • کیومرث تطبیق شخصیت‌های اساطیری انئید و شاهنامه [دوره 14، شماره 54، 1388]

گ

 • گشودگی نقدی بر نظریه‏های هرمنوتیک ادبی [دوره 14، شماره 52، 1388]
 • گفتمان شرق‌شناسانه «جغرافیای تخیلی»: گفتمان شرق‌شناسانه در بهشت از دست رفته [دوره 14، شماره 56، 1388]
 • گونه‌شناسی روایی بررسی ساختار روایی در داستان پرومته نوشتة آندره ژید [دوره 14، شماره 53، 1388]

ل

 • لحن نقد ترجمة داستان «درس‌های فرانسه» از دیدگاه نظریة سخن‌کاوی (بررسی موردی: سبک، لحن، نشانه‌های سجاوندی) [دوره 14، شماره 52، 1388]
 • لوکلزیو تلفیق افسانه و اسطوره در داستان‌های کوتاه ژان- ماری گوستاو لوکلزیو [دوره 14، شماره 51، 1388]
 • لوئیجی پیراندللو تقابل ماشین و انسان در رمان یادداشت‌های سرافینو گوبیو اپراتور سینما اثر لوئیجی پیراندللو [دوره 14، شماره 56، 1388]

م

 • مادرسالاری بررسی تطبیقی داستان رستم و سهراب با برخی موارد مشابه در اساطیر جهان [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • متون استدلالی آموزش مهارت نوشتار از طریق عبارات پیش‌ساخته: روش نوینی در آموزش مهارت نوشتار [دوره 14، شماره 56، 1388]
 • مجاز فعل حرکتی ????-?????? در مفهوم مجازی و طریقة بیان آن در زبان فارسی [دوره 14، شماره 52، 1388]
 • محتوا و تکنیک تحلیلی بر چگونگی ارائه نرم‌افزارهای آموزشی زبان (با توجه به شکل، محتوا و تکنیک) [دوره 14، شماره 51، 1388]
 • مدرک تحصیلی معلمان خودکارآمدی معلمان انگلیسی در ایران:آیا مدرک تحصیلی و تجربه باعث تفاوت می‌شود؟ [دوره 14، شماره 56، 1388]
 • میزان همدلی کارکرد تصریف در دو سورة قرآنی ناظر به داستان آفرینش در پرتو فراکارکرد متنی هلیدی [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • مشاهده و مصاحبه بررسی وضعیت موجود و آسیب‌شناسی آموزش زبان انگلیسی در مهد‌کودک‌ها [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • معادل «ترجمه و تقابل فرهنگ‌ها»، مشکلات ترجمه داستان کوتاه طعم گس خرمالو نوشته زویا پیرزاد [دوره 14، شماره 53، 1388]
 • معیار نقش جنسیت مترجم در صحت ترجمه [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • معانی ضمنی تأملی در ترجمة فیلم با تکیه بر چگونگی انتقال فیلم از زبان آلمانی به فارسی [دوره 14، شماره 52، 1388]
 • معلمان با تجربه خودکارآمدی معلمان انگلیسی در ایران:آیا مدرک تحصیلی و تجربه باعث تفاوت می‌شود؟ [دوره 14، شماره 56، 1388]
 • معلمان کم تجربه خودکارآمدی معلمان انگلیسی در ایران:آیا مدرک تحصیلی و تجربه باعث تفاوت می‌شود؟ [دوره 14، شماره 56، 1388]
 • معناشناسانه «ترجمه و تقابل فرهنگ‌ها»، مشکلات ترجمه داستان کوتاه طعم گس خرمالو نوشته زویا پیرزاد [دوره 14، شماره 53، 1388]
 • معناشناسی شناختی رویکرد معناشناسی شناختی به حروف اضافه مکانی زبان فارسی از منظر آموزشی، مطالعة موردی: حرف اضافة در [دوره 14، شماره 56، 1388]
 • مکاشفه چگونگی تبلور جهان معنوی و بازیابی هویت در شخصیت‌های داستانی لوکلزیو [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • مهدکودک بررسی وضعیت موجود و آسیب‌شناسی آموزش زبان انگلیسی در مهد‌کودک‌ها [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • مؤدب‌بودن نقش جنسیت مترجم در صحت ترجمه [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • موفقیت معلمان در تدریس تهیه و بررسی اعتبار سازة پرسشنامه «ویژگی‌های مدرسان موفق زبان انگلیسی» [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • مولوی هم ز نساخی برآمد هم ز دین، دربارة نگاه مولوی و کالوینو به یک روایت دروغین [دوره 14، شماره 52، 1388]
 • موندو و داستان‌های دیگر تلفیق افسانه و اسطوره در داستان‌های کوتاه ژان- ماری گوستاو لوکلزیو [دوره 14، شماره 51، 1388]

ن

 • ناسازه کلاسیسیسم و/ یا رمانتیسیسم: مروری بر زیبایی‌شناسی قصة زمستان [دوره 14، شماره 56، 1388]
 • نشانه‌های سجاوندی نقد ترجمة داستان «درس‌های فرانسه» از دیدگاه نظریة سخن‌کاوی (بررسی موردی: سبک، لحن، نشانه‌های سجاوندی) [دوره 14، شماره 52، 1388]
 • نظریه نوع نخست رویکرد معناشناسی شناختی به حروف اضافه مکانی زبان فارسی از منظر آموزشی، مطالعة موردی: حرف اضافة در [دوره 14، شماره 56، 1388]
 • نقد بررسی ترجمه‌های مختلف قرآن به زبان آلمانی [دوره 14، شماره 52، 1388]
 • نقد نقد و بررسی ترجمة آلمانی قرآن، متعلق به فرقة قادیانیه با استناد به سورة حمد [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • نقد تحلیل یکی از رباعیات خیام و نقد ساختاری دو ترجمة روسی آن [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • نقد ادبی نقدی بر نظریه‏های هرمنوتیک ادبی [دوره 14، شماره 52، 1388]
 • نقد ترجمه تحلیل رویکردهای نظری نقد ترجمه: کاربردهای آموزشی و پژوهشی [دوره 14، شماره 51، 1388]
 • نمایش پژوهشی پیرامون دو نمایشنامة در انتظار گودو و پایان بازی [دوره 14، شماره 51، 1388]
 • نمایشنامه بررسی شخصیت ادبی گریبایدوف، شاعر سیاست‌پیشه روسی از منظر کمدی امان از عقل [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • نیما یوشیج نیما یوشیج و شعرای مدرن فرانسوی ( آلفرد دووینی و پل الوآر) [دوره 14، شماره 53، 1388]
 • نواخت بررسی مقابله‌ای نظام آهنگ فارسی و ژاپنی با نگاهی به تکیه زیر و بمی هسته‌ای در دو زبان [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • نوشتار از طریق عبارت پیش ساخته آموزش مهارت نوشتار از طریق عبارات پیش‌ساخته: روش نوینی در آموزش مهارت نوشتار [دوره 14، شماره 56، 1388]
 • نوشتار فرآیندی آموزش مهارت نوشتار از طریق عبارات پیش‌ساخته: روش نوینی در آموزش مهارت نوشتار [دوره 14، شماره 56، 1388]
 • نوع‌شناسی نوع‌شناسی خطاهای املائی دانشجویان ایرانی زبان فرانسه [دوره 14، شماره 53، 1388]

و

 • واژه‌های هم آوا بررسی مقایسه‌ای جناس‌های لفظی و مرکب در زبان‌های روسی و فارسی [دوره 14، شماره 52، 1388]
 • واژه‌های همگون بررسی مقایسه‌ای جناس‌های لفظی و مرکب در زبان‌های روسی و فارسی [دوره 14، شماره 52، 1388]
 • واقعیت بررسی چگونگی شکل‌گیری حسب‌حال‌نویسی تخیلی متأثر از نظریه‌های کوانتومی در آثار ژرژ پرک [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • واکرفتگی پربسامدترین فرایندهای واجی در زبان آلمانی [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • وام‌واژه تأملی در ترجمة فیلم با تکیه بر چگونگی انتقال فیلم از زبان آلمانی به فارسی [دوره 14، شماره 52، 1388]
 • ورلان بررسی چگونگی شکل‌گیری «ورلان» در زبان فرانسه [دوره 14، شماره 53، 1388]
 • ورلانیزه کردن بررسی چگونگی شکل‌گیری «ورلان» در زبان فرانسه [دوره 14، شماره 53، 1388]
 • وزیر مختار بررسی شخصیت ادبی گریبایدوف، شاعر سیاست‌پیشه روسی از منظر کمدی امان از عقل [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • وسوسه عشق در رمان در جستجوی زمان از دست رفته اثر مارسل پروست [دوره 14، شماره 51، 1388]

ه

 • هادهای اجتماعی انسان فرهیخته در برابر نهادهای اجتماعی در نمایشنامة زندگی گالیله اثر برتولت برشت [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • هفت پیکر تحلیل روایت در هفت پیکر نظامی [دوره 14، شماره 53، 1388]
 • هگل کلاسیسیسم و/ یا رمانتیسیسم: مروری بر زیبایی‌شناسی قصة زمستان [دوره 14، شماره 56، 1388]
 • هم‌خوانی لب تأملی در ترجمة فیلم با تکیه بر چگونگی انتقال فیلم از زبان آلمانی به فارسی [دوره 14، شماره 52، 1388]
 • همزادپنداری انسان فرهیخته در برابر نهادهای اجتماعی در نمایشنامة زندگی گالیله اثر برتولت برشت [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • همزمانی بررسی قلب واجی در زبان فارسی: همزمانی، در زمانی و نظریه بهینگی [دوره 14، شماره 56، 1388]
 • همگونی پربسامدترین فرایندهای واجی در زبان آلمانی [دوره 14، شماره 54، 1388]
 • هویت چگونگی تبلور جهان معنوی و بازیابی هویت در شخصیت‌های داستانی لوکلزیو [دوره 14، شماره 55، 1388]
 • هویت فرهنگی مفاهیم اسلامی و جهانی در شاهنامة فردوسی [دوره 14، شماره 56، 1388]

ی

 • یادگیری ویژگی‌های یادگیری زبان خارجی توسط فراگیران بزرگسال [دوره 14، شماره 53، 1388]
 • یادگیری اجزاء زبان بازخورد دستوری نوشتاری گزینشی و تأثیردراز مدت آن بر فراگیری حروف تعریف انگلیسی [دوره 14، شماره 56، 1388]
 • یادگیری/یاددهی نقش تمرین‌های کاربردی زبان در افزایش انگیزه زبان‌آموزان فرانسه [دوره 14، شماره 53، 1388]
 • یادگیری نظام زبان بازخورد دستوری نوشتاری گزینشی و تأثیردراز مدت آن بر فراگیری حروف تعریف انگلیسی [دوره 14، شماره 56، 1388]