رویکرد معناشناسی شناختی به حروف اضافه مکانی زبان فارسی از منظر آموزشی، مطالعة موردی: حرف اضافة در

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه پیام نور قزوین

چکیده

در این مقاله ادعا می‌شود که روش متعارف در سنت دستوری یعنی ارائه یک فهرست طولانی از معانی برای حروف اضافه مکانی- که تلویحاً به معنای آن است که این معانی با هم ارتباطی ندارند- روشی ناکارآمد است. روش کارآمدتر ارائه شبکه معانی مرتبط و مبتنی بر معنای نوع نخست است. همچنین به طور خاص با بحث در مورد حرف اضافه در در زبان فارسی ادعا می‌کنیم که معانی حروف اضافه نتیجة تجربیات روزمره فیزیکی ما در جهان و مفهوم سازی ما از این تجربیات است. همچنین نشان داده می‌شود که رویکرد معناشناسی شناختی که در این مقاله از آن استفاده شده است تبیین بهتری از ساختار معنایی حروف اضافه مکانی به طور کلی و در به طور خاص ارائه می‌دهد تبیینی که می‌تواند در امر آموزش حروف اضافه بسیار مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Cognitive Semantic Approach to Persian Spatial Prepositions, a Pedagogical Perspective, Case Study: Persian Preposition /d?r/

نویسندگان [English]

  • Arsalan Golfam 1
  • Fatemeh Yousefi Rad 2
1
2
چکیده [English]

We will argue that the common practice in the literature of giving a long list of senses for spatial prepositions, implying that they are unrelated to one another is not adequate. The more adequate way is presenting a network of related senses based on a prototype. Also, speaking specifically about Persian preposition /d?r/, we will argue that the meanings of spatial prepositions arise as a consequence of our daily bodily experiences in the world and our conceptualization thereof. It is also shown that the cognitive semantic approach taken in this paper sheds more light on the semantic structure of spatial prepositions in general and /d?r/ in particular, a light which can be very useful in teaching prepositions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Semantics
  • Language Teaching
  • Persian Preposition /D?r/
  • Prototype Theory
  • spatial prepositions