فعل حرکتی ????-?????? در مفهوم مجازی و طریقة بیان آن در زبان فارسی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در دهه‌های اخیر، «مجاز» بهعنوان مهمترین منبع غنی‌سازی قاموس واژگان زبان، توجه زبان‌شناسان روس را به خود جلب کرده است. زبان‌های روسی و فارسی تصاویر کم‌و‌بیش متفاوتی از حرکت را به دست می‌دهند، در عین حال وجوه مشترکی دارند که با توجه به تعلق آنان به دو خانواده زبانی مختلف، جالب به نظر می‌رسد. کارکرد فعل حرکتی در گروه‌واژه‌های پایدار فعلی- اسمی به علت کارایی گسترده در همهً سبک‌های زبان قابل بررسی است. از میان دستورنویسان فارسی، خسرو فرشیدورد این دسته از ترکیب واژه‌ها را تحت عنوان «افعال مرکب»، «ترکیبات فعلی» یا «گروه‌های فعلی ترجمه‌ای» بررسی کرده است. تکیـهً اصلی مقالهً حاضر، بررسی مقایسه‌ای نقش فعل حرکتی ????-?????? در معنای مجازی و در قالب ترکیب واژه‌های پایدار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Figurative Significance of Motion Verbs "????-??????" and Their Equivalents in Persian

نویسندگان [English]

  • Mireyla Ahmadi
  • Masoome Dad
چکیده [English]

In recent decades, “figurative language” has gained the interest of a large number of Russian linguists as a source of lexical enrichment. Persian and Russian manifest, are more or less, a different image of a movement. Nevertheless, these verbs share a number of linguistic features, although they belong to two diverse languages. Due to the high frequency in the function of movement verbs in the stable verbal-nominal phrases it is investigable in every mode of usage. Among the Persian grammarians, Khosro Farshidvard has explored this case as “compound verbs”, “verbal phrases”, or “translational verbal groups”. The main focus of the present paper concerns a comparative study of the function of movement verbs (????-??????) both in the figurative mode and in stable phrases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • figurative meaning
  • Idiomatic (Constant) Components
  • literal meaning
  • Motion Verb
  • the Persian Language
  • the Russian Language