دوره و شماره: دوره 14، شماره 52، بهار و تابستان 1388