دوره و شماره: دوره 14، شماره 55، دی 1388 
رابطة زبان مادری، جنسیت و سن با سطح تفکر انتقادی

توران جمشیدیان قلعه سفیدی؛ علی‌اکبر خمیجانی فراهانی