نقد و بررسی ترجمة آلمانی قرآن، متعلق به فرقة قادیانیه با استناد به سورة حمد

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

قرآن به عنوان مهم‌ترین منبع دینی مسلمانان، همواره کانون توجه دانشوران مسلمان و غیرمسلمان بوده است و تاکنون مترجمان بسیاری، با اهداف و اغراض متفاوت، دست به ترجمة آن زده‌اند. در مقالة حاضر، ضمن بیان عقاید و اهداف فرقة قادیانیه، یکی از ترجمه‌های آلمانی قرآن این جنبش را که تحت نظارت میرزا بشیرالدین محمود احمد، خلیفة دوم فرقة قادیانیه، صورت گرفته است، مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که مترجم با وجود تسلط به زبان عربی و حفظ امانت‌داری در برگردان واژه‌ها، از طریق مقدمه‌ای طویل و نیز عنوان سوره، افکار و عقاید خویش را به خواننده تحمیل کرده است. در بررسی ترجمة آیات قرآن که با استناد به سورة حمد انجام شده، راهکارهایی برای ترجمة بهتر قرآن ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review of Mirza Bashir-al-din Mahmud Ahmad’s Translation of the Holy Quran Focusing on Surah Hamd

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Haddadi
  • Farah Narendji
چکیده [English]

As the most significant religious resource for Muslims, Quran has always attracted the attention of many Muslim and non-Muslim scholars. So far many translators, with various intentions, have translated this holy book. A group of these translators pretended to be Muslims, while in fact they were strong enemies of Islam, and their real intention was to change the realities of this holy book and represent an ugly picture of it. In this study, by explaining beliefs and purposes of the deviant sect of Qadiyanism (Ahmadiyeh), and investigating one of the German translations of Quran done by this movement under the supervision of Mirza Bashir-al Din Mahmud Ahmad the second Caliph of this sect, focusing on Surah Hamd, we will reveal their intention for translating the Quran and using it for their own purposes with regard to the dominant political status of the time. Study of the translation method and exposing weaknesses and strengths of it may also help other translators, and improve the knowledge for Quran translation as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criticism
  • Literal Translation
  • Qadiyanism
  • Quran
  • Sterategie