بررسی وضعیت موجود و آسیب‌شناسی آموزش زبان انگلیسی در مهد‌کودک‌ها

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی وضعیت موجود آموزش زبان انگلیسی وآسیب‌شناسی آن در مهد کودک‌ها است. بدین منظور22 مهد کودک در سطح شهر مشهد انتخاب شدند، مورد مشاهده قرار گرفتندو در موارد لزوم، با مسوولان و معلمان مهد کودک‌ها مصاحبه انجام شد. نتایج این پژوهش کیفی نشان داد که مهد کودک‌ها فضاها و امکانات آموزشی مطلوب و مناسب آموزشی را ندارند، فاقد برنامه آموزشی مدون برای آموزش زبان انگلیسی‌اند، معلمان این مراکز عموماً فاقد صلاحیت تدریس‌اند، آنان با روش‌های آموزشی کودکان و زبان انگلیسی آشنایی کمی دارند و توجه خاص را به نیازهای عاطفی، شناختی و اجتماعی کودکان ندارند. در پایان، پیشنهادهایی برای ارتقای سطح آموزش زبان انگلیسی کودکان در مهد کودک‌ها به مسوولان و معلمان داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining and Analyzing English Language Teaching in the Nursery Schools

نویسندگان [English]

  • Reza Pishghadam
  • Maryam Tabatabaeeyan
چکیده [English]

The major aim of this study was to examine and analyze English language teaching in kindergartens. To this end, 22 kindergartens were selected in Mashhad. They were observed and teachers were interviewed. The results demonstrate that these kindergartens lack sufficient room and facilities to meet learners needs, they lack any comprehensive teaching curriculum. Teachers are not highly qualified, not much familiar with teaching children, and they do not care about cognitive, affective and social needs of the learners. Finally, some suggestions were made to improve the quality of teaching English in kindergartens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • English language teaching
  • Interview
  • Nursery Schools
  • observation
  • Qualitative research