دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، مهر 1388 
پربسامدترین فرایندهای واجی در زبان آلمانی

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ سپیده عبدالکریمی