دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، پاییز و زمستان 1388 
5. پربسامدترین فرایندهای واجی در زبان آلمانی

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ سپیده عبدالکریمی