پربسامدترین فرایندهای واجی در زبان آلمانی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از نگارش این مقاله، بررسی مهم‌ترین و پربسامدترین فرایندهای واجی در زبان آلمانی معیار گونه‌ء شهر برلین است.گزینش گونهء زبانی رایج در شهر برلین، به دلیل معیار بودن این گونهء زبان آلمانی بوده است. بدین منظور، چهار فرهنگ واژگان دودن ( 1988) (Duden: Deutsches Universal W?rterbuch) ، لانگنشاید ( 2002) (Langenscheidts Gro?w?rterbuch) ، پنبه‌چی (1379) و بروک هاوس (1996) (Der Sprach Brock Haus) برای استخراج داده‌ها و شواهد، مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین از دو تن از گویشوران آلمانی زبان برای تولید برخی از داده‌های ذکر شده در این مقاله کمک گرفته شده است. در ضمن، از برخی کتاب‌ها و منابع واج‌شناسی برای تعیین قواعد واجی استفاده شده که فهرست آن‌ها در کتابنامهء مقاله آمده است. مهم‌ترین فرایندهای آوایی- واجی در زبان آلمانی عبارتند از: دمیدگی همخوان‌های گرفتهء بیواک در آغاز واژه و هجا، واکرفتگی همخوان‌های گرفتهء واکدار در پایان واژه و هجا، همگون شدن همخوان خیشومی تیغه‌ای با همخوان دهانی پس از خود در مشخصهء محل تولید و فرایند تجانس آوایی (تغییر مشخصهء پسین در واکه‌های دارای مشخصهء[+ پسین] ).
از میان فرایندهای مذکور، دو فرایند دمیدگی همخوان‌های گرفتة بیواک در آغاز واژه و هجا و واکرفتگی همخوان‌های گرفتهء واکدار در پایان واژه و هجا نسبت به دیگر فرایندها از بسامد وقوع بیشتری برخوردارند. نکتهء حائز اهمیت دیگر در آرایش هجایی در زبان آلمانی، آن است که اصل توالی رسایی در هجای این زبان حاکم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Most Frequent Phonological Processes in German Language

نویسندگان [English]

  • Alieh Kord Zafaranlou Kambouzia
  • Sepideh Abdolkarimi
چکیده [English]

In this research a number of important and active phonological processes in standard German, spoken in Berlin, have been studied. In this regard, four dictionaries: Duden Universal W?rterbuch (1998), Langenscheidt (2002), Brock Haus (1996), and Panbeh-Chi (1379) have been used for gathering the data. Furthermore, two German informants had a four-hour interview to complete the data. In addition, books in the field of Phonology, whose names have been mentioned in the bibliography, have been used to determine the phonological rules. The most important phonetic-phonological processes in German are: aspiration of initial voiceless stops, devoicing of final voiced obstruents, assimilation of coronal nasals with the next oral consonant in the place of articulation and umlaut (change of the feature +back to –back in the case of back vowels). Among the mentioned processes, ‘aspiration of initial voiceless stops’ and ‘devoicing of final voiced obstruents’ have been shown to be more active than the others. Another important point about syllable structure in the German language is that the Sonority Sequency Principle (SSP) dominates the syllable structure in this language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aspiration
  • Assimilation
  • deletion
  • Devoicing
  • Umlaut