آرمانشهر یا هزار‌توی خرد؟ جدل ویلیام بلیک با فرانسیس بیکن

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

دانش و خردافزاری در یک دوران، اکسیر زندگی آدمی و دریچه‌ای به سوی روشنایی و جستجوی حقیقت شناخته می‌شود و در دوران دیگر، ویرانگر و جهنّمی. فرانسیس بیکن در آرمانشهر خویش با چراغ دانش به دنبال سروری بر جهان است؛ این در حالی است که در قرن نوزدهم ویلیام بلیک در سردرگم آباد جهنم بر سرنوشت شومی که کارگاه بزرگ خرد گریبانگیر پویندگی خیال و اندام‌وارگی هستی جاودان کرده‌ بود، می‌گرید.
این مقاله با گذر از آرمانشهر تا جهنّم، به مقایسة دو نگرش متفاوت دربارة خرد می‌پردازد و از این رهگذر، شیوة کار، ساختار، و میزان پویندگی دو نویسنده را در آتلانتیس نو و کتاب یوریزن خواهد سنجید. هدف از این پژوهش این است که ببینیم نگاه‌های گوناگون به دانش و خردورزی چگونه بر ادبیات هر دوران تاثیر گذاشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Utopia or the Labyrinth of Reason? William Blake's Polemic with Francis Bacon

نویسندگان [English]

  • Behzad Ghaderi Sohi
  • Zahra Jannessari Ladani
چکیده [English]

This paper is a comparative study between Francis Bacon's The New Atlantis and William Blake's The Book of Urizen. The researchers will examine the two writers' views about science and its impact over two different epochs. In this respect, methods and forms of acquiring knowledge will be scrutinized to reveal how different these authors are in their definitions of scientific thought. The researchers will also show how the notion of progress helps shape method and form in each work. The aim is to illustrate the two dominant attitudes towards science in the seventeenth and the nineteenth centuries and the way these outlooks influenced literature in each era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bacon
  • Blake
  • Form
  • reason
  • The Book of Urizen
  • The New Atlantis
  • Utopia